Eof Function

Xác định nếu con trỏ đã tới kết thúc tập tin chưa.

Syntax:


Eof (intexpression As Integer)

Return value:

Bool

Parameters:

Intexpression: bất cứ biểu thức số nguyên nào mà ước lượng thành số thứ tự của một tập tin còn mở.

Hãy dùng hàm EOF để tránh lỗi khi bạn thử đặt dữ liệu nhập đi qua kết thúc của tập tin. Khi bạn dùng câu lệnh Input (nhập liệu) hoặc Get (lấy) để đọc từ một tập tin, con trỏ tập tin được tiên tiến theo số byte được đọc. Khi tới kết thúc tập tin, hàm EOF trả về giá trị « True » (Đúng): -1.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

52 Tên/số tập tin sai

Example:

Please support us!