Put# Statement

Ghi một bản ghi vào một tập tin tương đối, hoặc ghi một dãy byte vào một tập tin nhị phân.

tip

Use Print# statement to print data to a sequential text file. Use Write# statement to write data to a sequential text file with delimiting characters.


Syntax:

Put Statement diagram


Put [#]fileNum, [recordNum|filePos], variable

Parameters:

fileNum: Any integer expression that defines the file that you want to write to.

recordNum, filePos: For relative files (random access files), the number of the record that you want to write.

Đối với tập tin nhị phân (truy cập nhị phân), vị trí của byte trong tập tin ở đó bạn muốn bắt đầu ghi.

variable: Name of the variable that you want to write to the file.

Ghi chú về tập tin tương đối: nếu nội dung của biến này không tương ứng với chiều dài của bản ghi được ghi rõ trong mệnh đề Len của câu lệnh Open, khoảng cách giữa kết thúc của bản ghi mới ghi và bản ghi kế tiếp được đệm bằng dữ liệu đã tồn tại từ tập tin vào đó bạn đang ghi.

Ghi chú về tập tin nhị phân: nội dung của các biến được ghi vào vị trí đã định, và con trỏ tập tin được chèn vào đúng phía sau byte cuối cùng. Không có khoảng cách nào giữa hai bản ghi.

Example:

Example:


Sub ExampleRandomAccess
  Dim iNumber As Integer
  Dim vanBan As Variant REM Phải là Variant
  Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Seek #soNguyen,1 REM Vị trí bắt đầu
  Put #iNumber,, "This is the first line of text" REM Fill line with text
  Put #soNguyen,, "Day la dong thu hai"
  Put #soNguyen,, "Day la dong thu ba"
  Seek #iNumber,2
  Get #iNumber,,sText
  Print sText
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Get #iNumber,2,sText
  Put #soNguyen,,"Day la mot doan van moi"
  Get #iNumber,1,sText
  Get #iNumber,2,sText
  Put #soNguyen,20,"Day la van ban trong ban ghi 20"
  Print Lof(#iNumber)
  Close #iNumber
End Sub

Please support us!