Put Statement

Ghi một bản ghi vào một tập tin tương đối, hoặc ghi một dãy byte vào một tập tin nhị phân.

Xem thêm: câu lệnh Get

Cú pháp:


Put [#] FileNumber As Integer, [position], Variable

Tham số :

FileNumber: bất cứ biểu thức số nguyên nào mà xác định tập tin vào đó bạn muốn ghi.

Position: Vị trí đối với các tập tin tương đối (tập tin truy cập ngẫu nhiên), số thứ tự của bản ghi bạn muốn ghi.

Đối với tập tin nhị phân (truy cập nhị phân), vị trí của byte trong tập tin ở đó bạn muốn bắt đầu ghi.

Variable: (Biến) tên của biến bạn muốn ghi vào tập tin.

Ghi chú về tập tin tương đối: nếu nội dung của biến này không tương ứng với chiều dài của bản ghi được ghi rõ trong mệnh đề Len của câu lệnh Open, khoảng cách giữa kết thúc của bản ghi mới ghi và bản ghi kế tiếp được đệm bằng dữ liệu đã tồn tại từ tập tin vào đó bạn đang ghi.

Ghi chú về tập tin nhị phân: nội dung của các biến được ghi vào vị trí đã định, và con trỏ tập tin được chèn vào đúng phía sau byte cuối cùng. Không có khoảng cách nào giữa hai bản ghi.

Thí dụ :


Sub ExampleRandomAccess
Dim iNumber As Integer
Dim sText As Variant REM Must be a variant type
Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Seek #iNumber,1 REM Position to start writing
  Put #iNumber,, "This is the first line of text" REM Fill line with text
  Put #soNguyen,, "Day la dong thu hai"
  Put #soNguyen,, "Day la dong thu ba"
  Seek #iNumber,2
  Get #iNumber,,sText
  Print sText
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,,"This is new text"
  Get #iNumber,1,sText
  Get #iNumber,2,sText
  Put #soNguyen,20,"Day la van ban trong ban ghi 20"
  Print Lof(#iNumber)
  Close #iNumber
End Sub

Please support us!