Line Input # Statement

Đọc các chuỗi từ một tập tin dãy sang một biến.

Cú pháp:


Line Input #FileNumber As Integer, Var As String

Tham số :

FileNumber: số thứ tự của tập tin chứa dữ liệu bạn muốn đọc. Tập tin này phải được mở trước bằng câu lệnh Open, dùng từ khoá INPUT.

var: tên của biến cất giữ kết quả.

Dùng câu lệnh Line Input#, bạn có thể đọc các chuỗi từ một tập tin còn mở sang một biến. Biến chuỗi được đọc từng dòng đến khi gặp đầu tiên một ký tự xuống dòng (CR, Asc=13; LF, Asc=10). Chuỗi kết quả sẽ không chứa dấu kết thúc dòng.

Thí dụ :


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "This is a line of text"
  Print #iNumber, "This is another line of text"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  While Not EOF(iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Please support us!