Line Input# Statement

Reads a line from a sequential file into a variable.

Syntax:

Line Input Statement diagram


Line Input #fileNum, variable

Parameters:

fileNum: Number of the file that contains the data that you want to read. The file must have been opened in advance with the Open statement using the key word INPUT.

variable: The name of the variable that stores the result.

Dùng câu lệnh Line Input#, bạn có thể đọc các chuỗi từ một tập tin còn mở sang một biến. Biến chuỗi được đọc từng dòng đến khi gặp đầu tiên một ký tự xuống dòng (CR, Asc=13; LF, Asc=10). Chuỗi kết quả sẽ không chứa dấu kết thúc dòng.

Example:

Please support us!