Get Statement

Đọc một bản ghi từ một tập tin tương đối, hoặc đọc một dãy byte từ một tập tin nhị phân, vào một biến.

Xem thêm: Câu lệnh PUT

Cú pháp:


Get [#] FileNumber As Integer, [Position], Variable

Tham số :

FileNumber: (Số hiệu tập tin) bất cứ biểu thức số nguyên nào mà xác định số hiệu tập tin.

Position: (Vị trí) đối với các tập tin được mở ở chế độ Ngẫu nhiên, Position là số hiệu của bản ghi bạn muốn đoc.

Đối với các tập tin được mở ở chế độ Nhị phân, Position là vị trí trong tập tin ở đó bắt đầu đọc.

Nếu để trống Position (vị trí) thì vị trí con trỏ hoặc bản ghi hiện thời của tập tin sẽ được sử dụng.

Variable: (Biến) tên của biến cần đọc. Ra khỏi biến đối tượng, bạn vẫn còn có thể sử dụng bất cứ kiểu biến nào.

Thí dụ :


Sub ExampleRandomAccess
Dim iNumber As Integer
Dim vanBan As Variant REM Phải là Variant
Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Seek #soNguyen,1 REM Vị trí bắt đầu
  Put #iNumber,, "This is the first line of text" REM Fill line with text
  Put #soNguyen,, "Day la dong thu hai"
  Put #soNguyen,, "Day la dong thu ba"
  Seek #iNumber,2
  Get #iNumber,,sText
  Print sText
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Get #iNumber,2,sText
  Put #soNguyen,,"Day la mot doan van moi"
  Get #iNumber,1,sText
  Get #iNumber,2,sText
  Put #soNguyen,20,"Day la van ban trong ban ghi 20"
  Print Lof(#iNumber)
  Close #iNumber
End Sub

Please support us!