FreeFile Function

Trả về số thứ tự tập tin sẵn sàng kế tiếp để mở một tập tin. Dùng hàm này để mở một tập tin dùng một số thứ tự tập tin chưa được dùng bởi một tập tin đang mở.

Cú pháp:


FreeFile

GIá trị trả về:

Số nguyên

Tham số :

Hàm này chỉ có thể được dùng ngay lập tức phía trước một câu lệnh « Open » (Mở). FreeFile trả về số thứ tự tập tin sẵn sàng kế tiếp, nhưng không phải dành riêng nó.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

67 Quá nhiều tập tin67 Quá nhiều tập tin67 Quá nhiều tập tin

Thí dụ :


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  sMsg = ""
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "First line of text"
  Print #iNumber, "Another line of text"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As #iNumber
  While Not eof(#iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Please support us!