FreeFile Function

Trả về số thứ tự tập tin sẵn sàng kế tiếp để mở một tập tin. Dùng hàm này để mở một tập tin dùng một số thứ tự tập tin chưa được dùng bởi một tập tin đang mở.

Syntax:


FreeFile

Return value:

Số nguyên

Parameters:

Hàm này chỉ có thể được dùng ngay lập tức phía trước một câu lệnh « Open » (Mở). FreeFile trả về số thứ tự tập tin sẵn sàng kế tiếp, nhưng không phải dành riêng nó.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

67 Quá nhiều tập tin67 Quá nhiều tập tin67 Quá nhiều tập tin

Example:

Please support us!