Mở và Đóng Tập tin

Close Statement

Đóng một tập tin cụ thể mà được mở bằng câu lệnh Open (Mở).

FreeFile Function

Trả về số thứ tự tập tin sẵn sàng kế tiếp để mở một tập tin. Dùng hàm này để mở một tập tin dùng một số thứ tự tập tin chưa được dùng bởi một tập tin đang mở.

Open Statement

Mở một kênh dữ liệu.

Reset Statement

Đóng tất cả các tập tin còn mở và ghi nội dung của tất cả các bộ đệm tập tin vào đĩa.

Please support us!