Hàm V/R Tập tin

Hãy dùng các hàm V/R tập tin để tạo và quản lý các tập tin (dữ liệu) tự xác định.

Bạn có thể sử dụng các hàm này để hỗ trợ chức năng tạo các tập tin « tương đối », do đó bạn có thể lưu và nạp lại một số bản ghi nào đó bằng cách ghi rõ số thứ tự bản ghi. Các hàm V/R tập tin cũng giúp bạn quản lý các tập tin, bằng cách cung cấp thông tin như kích cỡ tập tin, thiết lập đường dẫn hiện thời và ngày tháng đã tạo một tập tin hoặc thư mục.

note

The ScriptForge library in LibreOffice 7.1 introduces the FileSystem service with methods to handle files and folders in user scripts.


Mở và Đóng Tập tin

Hàm Vào/Ra Tập tin

Quản lý Tập tin

Ở đây thì diễn tả các hàm và câu lệnh để quản lý tập tin.

Please support us!