RGB Function

Returns a Long integer color value consisting of red, green, and blue components.

Cú pháp:


RGB (Đỏ, Lục, Xanh)

GIá trị trả về:

Dài

Tham số :

Red: bất cứ biểu thức số nguyên nào mà tương ứng với thành phần màu đỏ (0-255) của màu ghép.

Green: bất cứ biểu thức số nguyên nào mà tương ứng với thành phần màu lục (0-255) của màu ghép.

Blue: bất cứ biểu thức số nguyên nào mà tương ứng với thành phần màu xanh (0-255) của màu ghép.

tip

The color picker dialog helps computing red, green and blue components of a composite color. Changing the color of text and selecting Custom color displays the color picker dialog.


Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Thí dụ :


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  MsgBox "The color " & lVar & " consists of:" & Chr(13) &_
    "red= " & red(lVar) & Chr(13)&_
    "green= " & green(lVar) & Chr(13)&_
    "blue= " & blue(lVar) & Chr(13) , 64,"colors"
End Sub

Please support us!