QBColor Function

Trả về mã màu RGB của màu, được gửi qua dạng giá trị màu thông qua một hệ thống lập trình cũ dựa vào MS-DOS.

Syntax:

QBColor (ColorNumber As Integer)

Return value:

Long

Parameters:

ColorNumber: bất cứ biểu thức số nguyên nào mà ghi rõ giá trị màu của màu được gửi qua từ một hệ thống lập trình cũ dựa vào MS-DOS.

ColorNumber (số hiệu màu) có thể được gán những con số này:

0 : Màu đen

1 : Màu xanh

2 : Màu lục

3 : Màu xanh lá mạ

4 : Màu đỏ

5 : Màu đỏ tươi

6 : Màu vàng

7 : Màu trắng

8 : Màu xám

9 : Màu xanh nhạt

10 : Màu lục nhạt

11 : Màu xanh lá mạ nhạt

12 : Màu đỏ nhạt

13 : Màu đỏ tươi nhạt

14 : Màu vàng nhạt

15 : Màu trắng sáng

Hàm này được dùng chỉ để chuyển đổi sang các ứng dụng BASIC cũ dựa vào MS-DOS mà dùng các mã màu trên. Hàm này trả về một giá trị số nguyên dài ngụ ý màu cần dùng trong IDE LibreOffice.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Example:


Sub ExampleQBColor
Dim iColor As Integer
Dim sText As String
    iColor = 7
    sText = "RGB= " & Red(QBColor( iColor) ) & ":" & Blue(QBColor( iColor) ) & ":" & Green(QBColor( iColor) )
    MsgBox stext,0,"Color " & iColor
End Sub

Please support us!