Green Function

Trả về thành phần màu Lục của mã màu đã cho.

Cú pháp:


Green (Color As Long)

GIá trị trả về:

Số nguyên

Tham số :

Color: biểu thức số nguyên dài mà ghi rõ một mã màu cho đó cần trả về thành phần màu Lục.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Thí dụ :


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  msgbox "The color " & lVar & " contains the components:" & Chr(13) &_
    "red = " & red(lVar) & Chr(13)&_
    "green = " & green(lVar) & Chr(13)&_
    "blue = " & blue(lVar) & Chr(13) , 64,"colors"
End Sub

Please support us!