InputBox Function

Mở một hộp thoại cứa một dấu nhắc ở đó người dùng có thể nhập văn bản. Dữ liệu nhập được gán cho một biến.

Câu lệnh InputBox là một phương pháp tiện lợi để nhập văn bản thông qua một hộp thoại. Hãy xác nhận dữ liệu nhập bằng cách nhấn vào nút OK hoặc bấm phím Return. Dữ liệu nhập được trả về dưới dạng giá trị trả về của hàm. Nếu bạn đóng hộp thoại bằng nút Thôi, InputBox sẽ trả về một chuỗi rỗng « ».

Cú pháp:


InputBox (Msg As String[, Title As String[, Default As String[, x_pos As Integer, y_pos As Integer]]]])

GIá trị trả về:

Chuỗi

Tham số :

Msg: biểu thức chuỗi được hiển thị dưới dạng thông điệp trong hộp thoại.

Title: biểu thức chuỗi được hiển thị trên thanh tựa đề của hộp thoại.

Default: biểu thức chuỗi được hiển thị trong hộp văn bản theo mặc định nếu không có dữ liệu khác nhập vào.

x_pos: biểu thức số nguyên mà ghi rõ vị trí theo chiều ngang của hộp thoại. Vị trí này là một toạ độ tuyệt đối và không tham chiếu đến cửa sổ của ứng dụng văn phòng.

y_pos: biểu thức số nguyên mà ghi rõ vị trí của hộp thoại theo chiều dọc. Vị trí này là một toạ độ tuyệt đối và không tham chiếu đến cửa sổ của ứng dụng văn phòng.

Bỏ sót hai toạ độ x_posy_pos thì hộp thoại nằm ở giữa trên màn hình. Vị trí được ghi rõ theo đơn vị twips.

Thí dụ :


Sub ExampleInputBox
Dim sText As String
    sText = InputBox ("Please enter a phrase:","Dear User")
    MsgBox ( sText , 64, "Confirmation of phrase")
End Sub

Please support us!