InputBox Function

Mở một hộp thoại cứa một dấu nhắc ở đó người dùng có thể nhập văn bản. Dữ liệu nhập được gán cho một biến.

Câu lệnh InputBox là một phương pháp tiện lợi để nhập văn bản thông qua một hộp thoại. Hãy xác nhận dữ liệu nhập bằng cách nhấn vào nút OK hoặc bấm phím Return. Dữ liệu nhập được trả về dưới dạng giá trị trả về của hàm. Nếu bạn đóng hộp thoại bằng nút Thôi, InputBox sẽ trả về một chuỗi rỗng « ».

Syntax:


InputBox (Prompt As String[, Title As String[, Default As String[, xpostwips As Integer, ypostwips As Integer]]]) As String

Parameters:

prompt: String expression displayed as the message in the dialog box.

title: String expression displayed in the title bar of the dialog box.

default: String expression displayed in the text box as default if no other input is given.

xpostwips: Integer expression that specifies the horizontal position of the dialog. The position is an absolute coordinate and does not refer to the window of LibreOffice.

ypostwips: Integer expression that specifies the vertical position of the dialog. The position is an absolute coordinate and does not refer to the window of LibreOffice.

If xpostwips and ypostwips are omitted, the dialog is centered on the screen. The position is specified in twips.

Return value:

Chuỗi

Example:


Sub ExampleInputBox
Dim sText As String
    sText = InputBox ("Please enter a phrase:","Dear User")
    MsgBox ( sText , 64, "Confirmation of phrase")
End Sub

Please support us!