Hàm để nhập vào màn hình

Phần này diễn tả các hàm lúc chạy được dùng để điều khiển cách nhập vào màn hình.

InputBox Function

Mở một hộp thoại cứa một dấu nhắc ở đó người dùng có thể nhập văn bản. Dữ liệu nhập được gán cho một biến.

Please support us!