MsgBox Statement

Hiển thị hộp thoại chứa một thông điệp.

Cú pháp:


MsgBox Text As String [,Type As Integer [,Dialogtitle As String]] (As Statement) or MsgBox (Text As String [,Type As Integer [,Dialogtitle As String]]) (As Function)

Tham số :

Text: biểu thức chuỗi được hiển thị dưới dạng một thông điệp trong hộp thoại. Có thể chèn chỗ ngắt dòng dùng Chr$(13).

DialogTitle: biểu thức chuỗi được hiển thị trên thanh tựa đề của hộp thoại. Bỏ sót thì thanh tựa đề hiển thị tên của ứng dụng tương ứng.

Kiểu: một biểu thức số nguyên mà xác định kiểu hộp thoại, cũng như số và kiểu các nút cần hiển thị, và kiểu biểu tượng. Kiểu đại diện một tổ hợp các mẫu bit, tức là một tổ hợp các phần tử mà có thể được xác định bằng cách thêm các giá trị tương ứng:

Named constant

Integer value

Definition

MB_OK

0

Display OK button only.

MB_OKCANCEL

1

Display OK and Cancel buttons.

MB_ABORTRETRYCANCEL

2

Display Abort, Retry, and Ignore buttons.

MB_YESNOCANCEL

3

Display Yes, No, and Cancel buttons.

MB_YESNO

4

Display Yes and No buttons.

MB_RETRYCANCEL

5

Display Retry and Cancel buttons.

MB_ICONSTOP

16

Add the Stop icon to the dialog.

MB_ICONQUESTION

32

Add the Question icon to the dialog.

MB_ICONEXCLAMATION

48

Add the Exclamation Point icon to the dialog.

MB_ICONINFORMATION

64

Add the Information icon to the dialog.

128

First button in the dialog as default button.

MB_DEFBUTTON2

256

Second button in the dialog as default button.

MB_DEFBUTTON3

512

Third button in the dialog as default button.


Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Thí dụ :


Sub ExampleMsgBox
 Const sText1 = "Gặp lỗi bất thường."
 Const sText2 = "Tuy nhiên, chương trình sẽ tiếp tục lại chạy."
 Const sText3 = "Lỗi"
 MsgBox(sText1 + Chr(13) + sText2,16,sText3)
 MsgBox(sText1 + Chr(13) + sText2, MB_ICONSTOP, sText3)
End Sub

Please support us!