Hàm Hiển Thị

Phần này diễn tả các Hàm Lúc Chạy được dùng để xuất thông tin ra màn hình.

MsgBox Statement

Hiển thị hộp thoại chứa một thông điệp.

MsgBox Function

Hiển thị một hộp thoại chứa một thông điệp và trả về một giá trị.

Print# Statement

Outputs the specified strings or numeric expressions to the screen or to a sequential file.

Please support us!