Screen I/O Functions

Phần này diễn tả các Hàm Lúc Chạy được dùng để gọi hộp thoại để nhập/xuất dữ liệu của người dùng.

Hàm Hiển Thị

Phần này diễn tả các Hàm Lúc Chạy được dùng để xuất thông tin ra màn hình.

Hàm để nhập vào màn hình

Phần này diễn tả các hàm lúc chạy được dùng để điều khiển cách nhập vào màn hình.

Hàm Màu

Phần này diễn tả các hàm lúc chạy được dùng để xác định màu sắc.

Please support us!