Hàm Lúc Chạy

This section describes the Runtime Functions of LibreOffice Basic.

Basic Constants

Constants used in Basic programs

Biến

Những câu lệnh và hàm theo đây thao tác biến. Bạn có thể sử dụng hàm như vậy để khai báo hay xác định biến, chuyển đổi biến từ kiểu này sang kiểu khác, hoặc quyết định kiểu biến.

Logical Operators

LibreOffice Basic hỗ trợ những toán tử lôgic theo đây.

Comparison Operators

Comparison operators compare two expressions. The result is returned as a boolean expression that determines if the comparison is True (-1) or False (0).

Chuỗi

Những hàm và câu lệnh theo đây đều thẩm tra và trả về chuỗi.

Hàm Ngày và Giờ

Hãy dùng các câu lệnh và hàm được diễn tả ở đây để thực hiện phép tính kiểu ngày tháng và thời gian.

Mathematical Operators

LibreOffice Basic hỗ trợ những toán tử toán học theo đây.

Hàm thuộc số

Những hàm thuộc số theo đây đều làm phép tính. Các toán tử kiểu toán học và lôgic đều được diễn tả trong một phần khác. Hàm khác với toán tử, vì hàm nhận đối số và trả về kết quả, còn toán tử trả về kết quả bằng cách kết hợp hai biểu thức thuộc số.

Screen I/O Functions

Phần này diễn tả các Hàm Lúc Chạy được dùng để gọi hộp thoại để nhập/xuất dữ liệu của người dùng.

Hàm V/R Tập tin

Hãy dùng các hàm V/R tập tin để tạo và quản lý các tập tin (dữ liệu) tự xác định.

Chuyển đổi sự thực hiện chương trình

Theo đây có những câu lệnh điều khiển sự thực hiện chương trình.

Error-Handling Functions

Use the following statements and functions to define the way LibreOffice Basic reacts to run-time errors.

Các lệnh khác

Đây là một danh sách các hàm và câu lệnh đều không nằm trong phân loại khác.

Please support us!