Chèn điều khiển

Mở thanh Hộp công cụ.

Icon Choose Controls

Chèn Điều khiển

Nút

Icon Button

Thêm một nút lệnh. Bạn có thể sử dụng các nút lệnh để thực hiện lệnh cho sự kiện đã xác định, như cú nhấn con chuột.

Cũng có thể thêm văn bản hay đồ họa vào nút đó.

Điều khiển ảnh

Icon Image Control

Thêm một điều khiển hiển thị một đồ họa.

Hộp chọn

Icon Check Box

Thêm một hộp chọn bạn có thể sử dụng để bật/tắt hàm.

Nút tùy chọn

Icon Option Button

Adds a button that allows a user to select from a number of options. Grouped option buttons must have consecutive tab order. They are commonly encircled by a group box. If you have two groups of option buttons, you must insert a tab order between the tab orders of the two groups. For example, to the frame of the second group, or to any other control in the dialog, with the exception of another option button.

Trường nhãn

Icon Label Field

Thêm một trường để hiển thị nhãn kiểu văn bản. Các nhãn này chỉ để hiển thị văn bản đã xác định sẵn, không phải để gõ văn bản.

Hộp văn bản

Icon Text Box

Thêm một hộp nhập trong đó bạn có thể gõ và sửa văn bản.

Hộp liệt kê

Icon List Box

Thêm một hộp trong đó bạn có thể chọn mục trong danh sách.

Hộp tổ hợp

Icon Combo Box

Thêm một hộp tổ hợp. Hộp tổ hợp là hộp dòng một trong đó người dùng có thể nhấn chuột, sau đó chọn mục trong danh sách thả xuống. Bạn cũng có thể đặt các mục nhập trong hộp tổ hợp là « chỉ đọc ».

Thanh cuộn nằm ngang

Icon Horizontal Scrollbar

Thêm một thanh cuộn ngang vào hộp thoại.

Thanh cuộn nằm dọc

Icon Vertical Scrollbar

Thêm một thanh cuộn nằm dọc vào hộp thoại.

Hộp nhóm

Icon Group Box

Thêm một khung bạn có thể dùng để nhóm lại theo mắt các điều khiển tương tự, như các nút tùy chọn.

note

Đề xác định hai nhóm các nút tùy chọn khác nhau, kiểm tra lại chỉ mục thẻ của khung nhọm nằm giữa chỉ mục thẻ của hai nhóm.


Thanh tiến hành

Icon Progress Bar

Thêm một thanh tiến hành vào hộp thoại.

Đường nằm ngang

Icon Horizontal Line

Thêm một dòng nằm ngang vào hộp thoại.

Đường nằm dọc

Icon Vertical Line

Thêm vào hộp thoại một đường nằm dọc.

Trường ngày

Icon Date Field

Thêm một trường ngày tháng.

Nếu bạn gán thuộc tính « thả xuống » (dropdown) cho trường ngày tháng, người dùng có thể thả xuống lịch để chọn ngày tháng.

Trường giờ

Icon Time Field

Thêm một trường giờ.

Trường thuộc số

Icon Numeric Field

Thêm một trường thuộc số.

Trường tiền tệ

Icon Currency Field

Thêm một trường tiền tệ.

Trường đã định dạng

Icon Formatted Field

Thêm một hộp văn bản trong đó bạn có thể xác định định dạng cho văn bản được nhập vào hay xuất ra, cũng như giá trị hạn chế nào.

Trường mẫu

Icon Pattern Field

Thêm một trường có mặt nạ. Một trường có mặt nạ chứa một mặt nạ nhập vào và một mặt nạ nghĩa chữ. Mặt nạ nhập vào xác định dữ liệu người dùng nào có thể được nhập vào. Mặt nạ nghĩa chữ xác định tình trạng của trường có mặt ná, khi biểu mẫu được nạp.

Chọn tập tin

Icon File Selection

Thêm một nút mở hộp thoại chọn tập tin.

Chọn

Icon Select

Bật hay tắt chế độ Lựa chọn. Trong chế độ này, bạn có thể chọn những điều khiển trong hộp thoại, để chỉnh sửa.

Thuộc tính

Icon Properties

Mở hộp thoại trong đó bạn có thể chỉnh sửa các thuộc tính của điều khiển đã chọn.

Bật chế độ thử

Icon Activate Test Mode

Khởi chạy chế độ thử. Bấm nút đóng hộp thoại để thoát khỏi chế độ thử.

Quản lý Ngôn ngữ

Manage Language icon

Mở hộp thoại để hiệu lực hoặc quản lý nhiều tập hợp các tài nguyên hộp thoại cho nhiều ngôn ngữ.

Điều khiển cây

Icon Tree Control

Thêm một điều khiển cây mà có thể hiển thị danh sách phân cấp. Bạn có thể điền vào danh sách qua chương trình, dùng cuộc gọi API (XtreeControl).

Table Control

Table control icon

Adds a table control that can show a table data. You can populate the data by your program, using API calls.

Hyperlink Control

Insert hyperlink control icon

Adds a hyperlink control that can open an address in web browser.

Please support us!