Tìm dấu ngoặc

Tô sáng văn bản nằm trong một cặp dấu ngoặc. Để con trỏ văn bản vào trước dấu ngoặc mở hay đóng, sau đó nhấn vào biểu tượng này.

Icon Find Parentheses

Tìm dấu ngoặc

Please support us!