Bật theo dõi

Nhấn vào biểu tượng này để xem các biến trong vĩ lệnh. Nội dung của biến được hiển thị trong cửa sổ riêng.

Nhấn vào tên biến để chọn nó, sau đó nhấn vào biểu tượng Bật theo dõi. Giá trị được gán cho biến được hiển thị bên cạnh tên nó. Giá trị này được cập nhật liên tục.

Biểu tượng

Bật theo dõi

Để dòng theo dõi biến, chọn biến đó trong cửa sổ Theo dõi, sau đó nhấn vào biểu tượng Bỏ theo dõi.

Please support us!