Điểm ngắt

Chèn một điểm ngắt vào dòng chương trình.

Điểm ngắt được chèn vào vị trí của con trỏ. Hãy dùng điểm ngắt để gián đoạn chương trình đúng trước khi lỗi xảy ra. Vậy bạn có thể gỡ lỗi chương trình bằng cách chạy nó trong chế độ Bước đơn đến khi lỗi xảy ra. Cũng có thể sử dụng biểu tượng Theo dõi để kiểm tra nội dung của các biến liên quan.

Biểu tượng

Điểm ngắt

Please support us!