Bước thủ tục

Chạy vĩ lệnh và dừng nó sau thủ tục kế tiếp.

Bạn có thể sử dụng lệnh này cùng với lệnh Theo dõi để gỡ lỗi.

Biểu tượng

Bước thủ tục

Please support us!