Bước đơn

Chạy vĩ lệnh và dừng nó sau lệnh kế tiếp.

Bạn có thể sử dụng lệnh này cùng với lệnh Theo dõi để gỡ lỗi.

Biểu tượng

Bước đơn

Please support us!