Biên dịch

Biên dịch vĩ lệnh Basic. Bạn cần phải biên dịch vĩ lệnh sau khi thay đổi, hoặc nếu vĩ lệnh dùng bước kiểu đơn hay thủ tục.

Icon Compile

Biên dịch

Please support us!