Sự kiện

Xác định các phép gán sự kiện cho điều khiển hoặc hộp thoại đã chọn. Các sự kiện có thể dùng phụ thuộc vào kiểu điều khiển đã chọn.

Tiêu điểm đã nhận

Sự kiện này xảy ra nếu điều khiển nhận tiêu điểm.

Tiêu điểm bị mất

Sự kiện này xảy ra nếu điều khiển mất tiêu điểm.

Phím đã bấm

Sự kiện này xảy ra khi người dùng bấm bất cứ phím nào trong khi điều khiển này có tiêu điểm.

Phím đã nhả

Sự kiện này xảy ra khi người dùng nhả nút chuột khi điều khiển có tiêu điểm.

Bị sửa đổi

Sự kiện này xảy ra khi điều khiển mất tiêu điểm và nội dung của điều khiển đã thay đổi kể từ khi mất tiêu điểm.

Văn bản bị sửa đổi

Sự kiện này xảy ra nếu bạn nhập hoặc sửa đổi văn bản trong một trường nhập liệu.

Trạng thái mục đã thay đổi

Sự kiện này xảy ra nếu trạng thái của trường điều khiển bị thay đổi, chẳng hạn, (không) có dấu kiểm.

Chuột bên trong

Sự kiện này xảy ra khi con chuột vào điều khiển này.

Chuột di chuyển trong khi nhấn phím

Sự kiện này xảy ra khi người dùng ấn giữ phím trong khi kéo con chuột.

Chuột di chuyển

Sự kiện này xảy ra khi con chuột đi qua ở trên điều khiển này.

Nút chuột đã bấm

Sự kiện này xảy ra khi người dùng bấm nút chuột trong khi con trỏ nằm trên điều khiển này.

Nút chuột đã nhả

Sự kiện này xảy ra khi người dùng nhả nút chuột khi con trỏ ở trên điều khiển này.

Chuột bên ngoài

Sự kiện này xảy ra khi con chuột dời khỏi điều khiển này.

Đang điều chỉnh

Sự kiện này xảy ra khi người dùng kéo thanh cuộn.

Please support us!