Thuộc tính Điều khiển và Hộp thoại

Ghi rõ các thuộc tính về hộp thoại hoặc điều khiển đã chọn. Bạn phải ở chế độ thiết kế để có khả năng sử dụng lệnh này.

Nhập Dữ liệu vào Hộp thoại Thuộc tính

Các tổ hợp phím sau có áp dụng khi nhập dữ liệu vào trường đa dòng hoặc hộp tổ hợp của hộp thoại Thuộc tính:

Phím

Hiệu ứng

Alt+mũi tên chỉ xuống

Mở một hộp tổ hợp

Alt+mũi tên lên

Đóng một hộp tổ hợp

Shift+Enter

Chèn một chỗ ngắt dòng trong trường đa dòng.

(Mũi tên lên)

Về dòng trước.

(Mũi tên xuống)

Tới dòng kế tiếp.

Enter

Áp dụng các thay đổi được làm trong một trường nào đó, sau đó đặt con trỏ vào trường kế tiếp.


Chung

Hãy xác định các thuộc tính về điều khiển hoặc hộp thoại đã chọn. Các thuộc tính sẵn sàng phụ thuộc vào kiểu điều khiển đã chọn. Các thuộc tính sau thì không phải sẵn sàng cho mọi kiểu điều khiển.

Sự kiện

Xác định các phép gán sự kiện cho điều khiển hoặc hộp thoại đã chọn. Các sự kiện có thể dùng phụ thuộc vào kiểu điều khiển đã chọn.

Please support us!