Quản lý Điểm ngắt

Ghi rõ các tùy chọn về điểm ngắt.

Điểm ngắt

Nhập số thứ tự dòng cho một điểm ngắt mới, sau đó nhấn vào nút Mới.

Hoạt động

Bật/tắt điểm ngắt hiện thời.

Đếm lần qua

Specify the number of loops to perform before the breakpoint takes effect.

Mới

Tạo một điềm ngắt trên dòng có số thứ tự đã ghi rõ.

Xoá

Xoá điểm ngắt đã chọn.

Please support us!