Cửa sổ Đống Gọi (Lời gọi)

Đống Gọi cho phép bạn theo dõi dãy các trình con và hàm trong khi thực hiện một chương trình. Các trình con và hàm đều được hiển thị từ trên xuống dưới, với cái mới nhất ở đầu của danh sách.

Please support us!