LibreOffice Basic IDE

Opens the Basic IDE where you can write and edit BASIC macros.

Phần này diễn tả cấu trúc của môi trường IDE Basic.

Để truy cập lệnh này...

From the menu bar:

Choose Tools - Macro - Edit Macro.

From the tabbed interface:

Choose Tools - Basic.

On the Tools menu of the Tools tab, choose Edit Macro.

From toolbars:

Icon Edit Macro

Edit Macro


Thanh công cụ Vĩ lệnh

Thanh công cụ Vĩ lệnh chứa các chức năng để tạo, chỉnh sửa và chạy vĩ lệnh.

Quan sát Cửa sổ

Cửa sổ Quan sát thì cho phép bạn quan sát giá trị của mỗi biến trong khi thực hiện một chương trình. Xác định biến trong hộp văn bản Quan sát. Nhấn vào Bật quan sát để thêm biến vào hộp liệt kê và hiển thị giá trị của nó.

Cửa sổ Đống Gọi (Lời gọi)

Đống Gọi cho phép bạn theo dõi dãy các trình con và hàm trong khi thực hiện một chương trình. Các trình con và hàm đều được hiển thị từ trên xuống dưới, với cái mới nhất ở đầu của danh sách.

Quản lý Điểm ngắt

Ghi rõ các tùy chọn về điểm ngắt.

Phím tắt trong IDE Basic

Lệnh từ Trình đơn ngữ cảnh của các Thẻ Mô-đun

Chèn

Mô-đun

Chèn một mô-đun mới vào thư viện hiện thời.

Hộp thoại

Chèn một hộp thoại mới vào hộp thoại hiện tại.

Xoá

Xoá mô-đun đã chọn.

Thay tên

Thay đổi tên của mô-đun hiện thời, tại chỗ.

Ẩn

Ẩn mô-đun hiện thời.

Mô-đun

Mở hộp thoại Tổ chức Vĩ lệnh.

Please support us!