Vĩ lệnh điều khiển bởi sự kiện

Phần này mô tả cách gán chương trình Basic cho sự kiện chương trình.

Bạn có thể thực hiện một vĩ lệnh tự động khi xảy ra một sự kiện phần mềm đã cho bằng cách gán vĩ lệnh mong muốn cho sự kiện đó. Bảng dưới đây cung cấp toàn cảnh các swj kiện chương trình và điểm thực hiện vĩ lệnh đã được gán.

Sự kiện

Một vĩ lệnh đã gán được thực hiện...

Khởi chạy Chương trình

...sau khi khởi chạy một ứng dụng LibreOffice.

Kết thúc Chương trình

...trước khi kết thúc một ứng dụng LibreOffice.

Tạo tài liệu

...sau khi một tài liệu mới được tạo bằng lệnh Tập tin > Mới hoặc bằng biểu tượng Mới.

Mở tài liệu

...sau khi một tài liệu được mở bằng lệnh Tập tin > Mở hoặc bằng biểu tượng Mở.

Lưu mới tài liệu

...trước khi một tài liệu được lưu dưới một tên cụ thể (dùng lệnh Tập tin > Lưu mới, hoặc dùng lệnh Tập tin > Lưu hoặc biểu tượng Lưu nếu chưa ghi rõ tên tài liệu).

Tài liệu đã được lưu dưới dạng

...sau khi một tài liệu được lưu với một tên cụ thể (dùng lệnh Tập tin > Lưu mới, hoặc dùng lệnh Tập tin > Lưu hoặc biểu tượng Lưu nếu chưa ghi rõ tên tài liệu).

Lưu tài liệu

...trước khi một tài liệu được lưu bằng lệnh Tập tin > Lưu hoặc bằng biểu tượng Lưu, miễn là đã xác định một tên cho tài liệu.

Tài liệu đã được lưu

...sau khi một tài liệu được lưu bằng lệnh Tập tin > Lưu hoặc biểu tượng Lưu, miễn là đã xác định một tên cho tài liệu.

Tài liệu đang đóng

...trước khi đóng tài liệu.

Đóng tài liệu

...sau khi đóng tài liệu. Lưu ý rằng sự kiện "Lưu tài liệu" cũng có thể xảy ra khi tài liệu được lưu trước khi đóng.

Kích hoạt tài liệu

...sau khi một tài liệu được nâng lên trên.

Khử hoạt tài liệu

...sau khi tài liệu khác được nâng lên trên.

In tài liệu

...sau khi đóng hộp thoại In, nhưng trước khi khởi chạy tiến trình in thật sự.

Lỗi thực hiện JavaScript

...khi gặp một lỗi JavaScript tức thời.

In thư đã trộn

...sau khi đóng hộp thoại In, còn trước khi khởi chạy tiến trình in thật. Sự kiện này xảy ra cho mỗi bản được in ra.

Hiệu đếm trang

...khi tổng số trang thay đổi.

Nhận được thông điệp

...nếu nhận được một thông điệp.


Gán một vĩ lệnh cho một sự kiện

 1. Chọn mục trình đơn Công cụ > Tùy biến, sau đó nhấn vào phiếu Sự kiện.

 2. Trong hộp liệt kê Lưu vào, chọn nếu bạn muốn sự gán này là hợp lệ toàn cục hoặc chỉ hợp lệ trong tài liệu hiện tại.

 3. Chọn sự kiện trong danh sách các Sự kiện.

 4. Nhấn vào nút Vĩ lệnh, sau đó chọn vĩ lệnh cần gán cho sự kiện đã chọn.

 5. Nhấn vào nút OK để gán vĩ lệnh.

 6. Nhấn vào nút OK để đóng hộp thoại.

Gỡ bỏ phép gán vĩ lệnh cho một sự kiện

 1. Chọn mục trình đơn Công cụ > Tùy biến, sau đó nhấn vào phiếu Sự kiện.

 2. Chọn nếu bạn muốn gỡ bỏ một sự gán toàn cục hoặc một sự gán chỉ hợp lệ trong tài liệu hiện tại, bằng cách bật tùy chọn đó trong hộp liệt kê Lưu vào.

 3. Chọn sự kiện có phép gán cần gỡ bỏ trong danh sách các sự kiện.

 4. Nhấn vào nút Bỏ.

 5. Nhấn vào nút OK để đóng hộp thoại.

Please support us!