Tổ chức các Mô-đun và Thư viện

Basic Libraries Containers

LibreOffice Basic libraries can be stored in 3 different containers:

To access macros stored in libraries of Application Macros or My Macros from another container, including the document container, use the GlobalScope specifier.

Tổ chức các Thư viện

Tạo một Thư viện Mới

 1. Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic and click Organizer or click the Select Module icon in the Basic IDE to open the Macro Organizer dialog.

 2. Nhấn vào thẻ Thư viện.

 3. Select to where you want to attach the library in the Location list. If you select Application Macros & Dialogs, the library will belong to the LibreOffice application and will be available for all documents. If you select a document the library will be attached to this document and only available from there.

 4. Nhấn vào nút Mới, sau đó chèn một tên để tạo một thư viện mới.

Import a Library

 1. Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic and click Organizer or click the Select Module icon in the Basic IDE to open the Macro Organizer dialog.

 2. Nhấn vào thẻ Thư viện.

 3. Select to where you want to import the library in the Location list. If you select Application Macros & Dialogs, the library will belong to the LibreOffice application and will be available for all documents. If you select a document the library will be imported to this document and only available from there.

 4. Nhấn vào nút Phụ thêm và chọn một thư viện bên ngoài để phụ thêm.

 5. Chọn tất cả những thư viện cần phụ thêm trong hộp thoại Phụ thêm Thư viện. Hộp thoại này hiển thị tất cả các thư viện nằm trong tập tin đã chọn.

 6. Muốn chèn thư viện chỉ dưới dạng tham chiếu thì bật tùy chọn Chèn dạng tham chiếu (chỉ-đọc). Thư viện chỉ-đọc cũng có các chức năng đầy đủ, còn không thể được sửa đổi trong IDE Basic.

 7. Bật tùy chọn Thay thế các thư viện đã có nếu bạn muốn các thư viện cùng tên đã tồn tại bị ghi đè.

 8. Nhấn vào nút OK để phụ thêm thư viện.

Export a Library

 1. Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic and click Organizer or click the Select Module icon in the Basic IDE to open the Macro Organizer dialog.

 2. Nhấn vào thẻ Thư viện.

 3. In the Location list you specify where your library is stored. Select the library that you want to export. Note that you cannot export the Standard library.

 4. Click Export...

 5. Choose whether you want to export the library as an extension or as a BASIC library.

 6. Nhấn vào nút Bỏ.

 7. Select where you want your library exported.

 8. Nhấn vào nút OK để phụ thêm thư viện.

Xoá một Thư viện

 1. Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic and click Organizer or click the Select Module icon in the Basic IDE to open the Macro Organizer dialog.

 2. Nhấn vào thẻ Thư viện.

 3. Chọn thư viện cần xoá khỏi danh sách.

 4. Nhắp vào nút Xoá.

Tổ chức các Mô-đun và Hộp thoại

Tạo một Mô-đun hoặc Hộp thoại Mới

 1. Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic and click Organizer or click the Select Module icon in the Basic IDE to open the Macro Organizer dialog.

 2. Nhấn vào thẻ Mô-đun hoặc Hộp thoại.

 3. Chọn thư viện vào đó cần chèn mô-đun, sau đó nhấn vào nút Mới.

 4. Nhập tên cho mô-đun hoặc hộp thoại, sau đó nhấn vào nút OK.

Thay tên của một Mô-đun hoặc Hộp thoại

 1. Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic and click Organizer or click the Select Module icon in the Basic IDE to open the Macro Organizer dialog.

 2. Nhấn hai lần vào mô-đun có tên cần thay đổi, cũng tạm dừng giữa hai cú nhấn. Nhập tên mới.

  Trong IDE Basic, nhấn-phải vào tên của mô-đun hoặc hộp thoại trong các thẻ ở dưới màn hình, chọn lệnh Thay tên, sau đó gõ tên mới.

 3. Bấm phím Enter để xác nhận các thay đổi.

Xoá một Mô-đun hoặc Hộp thoại

 1. Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic and click Organizer or click the Select Module icon in the Basic IDE to open the Macro Organizer dialog.

 2. Nhấn vào thẻ Mô-đun hoặc Hộp thoại.

 3. Chọn mô-đun hoặc hộp thoại cần xoá khỏi danh sách. Nhấn đôi vào một mục nhập để hiển thị các mục phụ, nếu cần.

 4. Nhắp vào nút Xoá.

warning

Xoá hẳn một mô-đun thì cũng xoá tất cả các trình con và hàm đã tồn tại trong mô-đun đó.


Tổ chức Dự án trong các Tài liệu hoặc Mẫu

Di chuyển hoặc sao chép mô-đun giữa các tài liệu, các mẫu và ứng dụng.

 1. Mở tất cả các tài liệu hoặc mẫu trong chúng bạn muốn di chuyển hoặc sao chép những mô-đun hoặc hộp thoại.

 2. Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic and click Organizer or click the Select Module icon in the Basic IDE to open the Macro Organizer dialog.

 3. Để di chuyển một mô-đun hoặc hộp thoại sang một tài liệu khác, nhấn vào đối tượng tương ứng trong danh sách, sau đó kéo nó vào vị trí đã muốn. Một đường theo chiều ngang thì ngụ ý vị trí đích của đối tượng hiện thời trong khi kéo. Ấn giữ phím trong khi kéo, để sao chép đối tượng thay vì di chuyển nó.

Please support us!