Gỡ lỗi một Chương trình Basic

Điểm ngắt và Thực hiện Bước Đơn

Trong chương trình Basic, bạn có thể kiểm tra mỗi dòng có lỗi không bằng chức năng thực hiện bước đơn. Chức năng này dễ truy tìm lỗi, vì bạn có thể thấy ngay kết quả của mỗi bước. Một con trỏ trong cột điểm ngắt của trình sửa cũng ngụ ý dòng hiện tại. Bạn cũng có thể đặt một điểm ngắt để ép chương trình bị dừng ở một vị trí nào đó.

Nhấn đôi vào cột điểm ngắt ở bên trái của cửa sổ trình sửa để hiển thị hoặc ẩn một điểm ngắt trên dòng tương ứng. Khi chương trình tới một điểm ngắt, tiến trình thực hiện chương trình bị gián đoạn.

Tiến trình thực hiện Bước đơn dùng biểu tượng Bước đơn thì gây ra chương trình tách nhánh vào các trình con và hàm.

Tiến trình thực hiện bước thủ tục, dùng biểu tượng Bước thủ tục, gây ra chương trình bỏ qua các thủ tục và hàm như là một bước riêng lẻ.

Thuộc tính về một Điểm ngắt

Các thuộc tính về một điểm ngắt nào đó cũng sẵn sàng thông qua trình đơn ngữ cảnh của nó : nhấn-phải vào điểm ngắt đó trong cột điểm ngắt.

Bạn có khả năng BậtTắt một điểm ngắt nào đó, bằng cách chọn mục Hoạt động trong trình đơn ngữ cảnh của nó. Khi một điểm ngắt nào đó bị tắt, nó không còn gián đoạn lại tiến trình thực hiện chương trình.

Chọn mục Thuộc tính trong trình đơn ngữ cảnh của một điểm ngắt, hoặc chọn mục Điểm ngắt trong trình đơn ngữ cảnh của cột điểm ngắt, để mở hộp thoại Điểm ngắt trong đó bạn có thể ghi rõ các tùy chọn điểm ngắt khác.

Danh sách này hiển thị tất cả các điểm ngắt với số thứ tự dòng tương ứng trong mã nguồn. Bạn có thể kích hoạt hoặc hủy kích hoạt một điểm ngắt đã chọn bằng cách đánh dấu/bỏ dấu trong hộp Hoạt động.

Số Đếm lần qua thì ghi rõ số lần có thể đi qua một điểm ngắt nào đó trước khi chương trình bị gián đoạn. Nếu bạn nhập 0 (giá trị mặc định), chương trình lúc nào cũng bị gián đoạn một khi gặp điểm ngắt đó.

Nhấn vào nút Xoá để gỡ bỏ điểm ngắt đó khỏi chương trình.

Theo dõi Giá trị của Biến

Bạn có thể theo dõi các giá trị của một biến nào đó, bằng cách thêm nó vào cửa sổ Theo dõi. Để thêm một biến vào danh sách các biến đang theo dõi, gõ tên biến trong hộp văn bản Theo dõi, sau đó bấm phím Enter.

Giá trị của biến chỉ được hiển thị nếu nó nằm trong phạm vi. Biến không phải được xác định ở vị trí mã nguồn hiện tại sẽ hiển thị « Ngoại phạm vi » thay cho một giá trị.

Bạn cũng có thể kèm thêm mảng trong cửa sổ Theo dõi. Nếu bạn nhập vào cửa sổ Theo dõi tên của một biến mảng không có giá trị chỉ mục, nội dung của toàn bộ mảng được hiển thị.

Biểu tượng Gợi ý

Nếu bạn để lại con trỏ ở trên một biến đã định sẵn trong trình sửa vào lúc chạy, nội dung của biến đó được hiển thị trong một hộp tự mở.


Cửa sổ Đống Gọi

Cung cấp một toàn cảnh về phân cấp gọi của các trình con và hàm. Bạn có thể xác định những trình con hoặc hàm nào đã gọi các trình con hoặc hàm khác ở điểm hiện tại trong mã nguồn.

Danh sách các lỗi tức thời

18 Người dùng đã gián đoạn

2 Lỗi cú pháp không được xác định

3 Trà về mà không có Gosub

14 Tham số không hợp lệ

5 Sai gọi thủ tục

6 Tràn

7 Cạn bộ nhớ

8 Mảng đã đặt các chiều

9 Chỉ số dưới ở ngoài phạm vi

10 Khai báo bị trùng

11 Chia cho không

12 Biến chưa được định nghĩa

13 Kiểu không khớp

14 Tham số không hợp lệ

18 Người dùng đã gián đoạn

20 Tiếp tục mà không có lỗi

28 Ngăn xếp hết dung lượng

35 Chưa xác định Thủ tục hoặc Hàm

48 Gặp lỗi khi nạp DLL

49 Quy ước gọi DLL sai

51 Lỗi nội bộ

52 Tên/số tập tin sai

53 Không tìm thấy tập tin

54 Sai chế độ tập tin

55 Tập tin đã mở

57 Lỗi V/R thiết bị

58 Tập tin đã có

59 Sai chiều dài bản ghi

61 Đĩa đầy

67 Quá nhiều tập tin

63 Sai số thứ tự bản ghi

67 Quá nhiều tập tin

68 Thiết bị không sẵn sàng

70 Từ chối cấp phép

71 Đĩa không sẵn sàng

73 Tính năng chưa được thực hiện

74 Không thay đổi tên với ổ đĩa khác

75 Lỗi truy cập đến đường dẫn/tập tin

76 Không tìm thấy đường dẫn

91 Chưa đặt biến đối tượng

93 Chuỗi mẫu sai

4 Làm lại từ đầu

57 Lỗi V/R thiết bị

20 Tiếp tục mà không có lỗi

68 Thiết bị không sẵn sàng

10 Khai báo bị trùng

425 Sai dùng đối tượng

28 Ngăn xếp hết dung lượng

451 Đối tượng không phải là một bộ sưu tập

28 Ngăn xếp hết dung lượng

8 Mảng đã đặt các chiều

51 Lỗi nội bộ

3 Trà về mà không có Gosub

10 Khai báo bị trùng

93 Chuỗi mẫu sai

18 Người dùng đã gián đoạn

423 Không tìm thấy thuộc tính hay phương pháp

460 Định dạng bảng nháp không hợp lệ

55 Tập tin đã mở

76 Không tìm thấy đường dẫn

71 Đĩa không sẵn sàng

424 Cần thiết đối tượng

323 Không thể nạp mô-đun

341 Sai chỉ mục đối tượng

68 Thiết bị không sẵn sàng

380 Giá trị thuộc tính sai

382 Thuộc tính là chỉ-đọc

394 Thuộc tính là chỉ-ghi

420 Sai tham chiếu đến đối tượng

423 Không tìm thấy thuộc tính hay phương pháp

424 Cần thiết đối tượng

425 Sai dùng đối tượng

440 Lỗi tự động hoá OLE

423 Không tìm thấy thuộc tính hay phương pháp

440 Lỗi tự động hoá OLE

445 Đối tượng không hỗ trợ hành động này

448 Không tìm thấy đối số đặt tên

445 Đối tượng không hỗ trợ hành động này

448 Không tìm thấy đối số đặt tên

449 Đối số không phải tùy ý

450 Số đối số không đúng

451 Đối tượng không phải là một bộ sưu tập

452 Cái thứ tự sai

453 Không tìm thấy hàm DLL đã ghi rõ

460 Định dạng bảng nháp không hợp lệ

51 Lỗi nội bộ

424 Cần thiết đối tượng

53 Không tìm thấy tập tin

12 Biến chưa được định nghĩa

55 Tập tin đã mở

53 Không tìm thấy tập tin

55 Tập tin đã mở

35 Chưa xác định Thủ tục hoặc Hàm

55 Tập tin đã mở

53 Không tìm thấy tập tin

76 Không tìm thấy đường dẫn

76 Không tìm thấy đường dẫn

12 Biến chưa được định nghĩa

6 Tràn

53 Không tìm thấy tập tin

62 Nhập liệu qua kết thúc tập tin

76 Không tìm thấy đường dẫn

8 Mảng đã đặt các chiều

76 Không tìm thấy đường dẫn

93 Chuỗi mẫu sai

8 Mảng đã đặt các chiều

20 Tiếp tục mà không có lỗi

973 not allowed within a procedure

974 not allowed outside a procedure

53 Không tìm thấy tập tin

76 Không tìm thấy đường dẫn

67 Quá nhiều tập tin

76 Không tìm thấy đường dẫn

71 Đĩa không sẵn sàng

91 Chưa đặt biến đối tượng

438 Đối tượng không hỗ trợ phương pháp

10 Khai báo bị trùng

450 Số đối số không đúng

48 Gặp lỗi khi nạp DLL

51 Lỗi nội bộ

12 Biến chưa được định nghĩa

Please support us!