The Basic Editor

Trình Soạn thảo Basic cung cấp các chức năng chỉnh sửa bình thường khi hiệu chỉnh một tài liệu văn bản. Nó hỗ trợ các chức năng của trình đơn Sửa (Cắt, Xoá, Dán), khả năng lựa chọn chuỗi dùng phím Shift, cũng như các chức năng định vị con trỏ (v.d. dời từ từ này sang từ đó dùng phím và các phím mũi tên).

Dòng dài có thể được chia ra vài phần riêng, bằn cách chèn một dấu cách ( ) và một dấu gạch dưới (_) như là hai ký tự cuối cùng của dòng đó. Do đó kết nối dòng trước và dòng sau với nhau làm một dòng hợp lý riêng lẻ. (Cũng dùng « Tùy chọn tương thích » trong mô-đun Basic đó thì tính năng tiếp tục dòng cũng hợp lệ đối với các dòng chú thích.)

Nếu bạn nhấn vào biểu tượng Chạy BASIC trên thanh công cụ Vĩ lệnh, tiến trình thực hiện chương trình bắt đầu ở dòng đầu của trình sửa Basic. Chương trình thực hiện trình con hoặc hàm thứ nhất, sau đó dừng thực hiện. « Sub Main » không có quyền cao hơn khi thực hiện chương trình.

tip

Chèn mã Basic vào giữa dòng Sub Main và dòng End Sub mà bạn thấy khi mở IDE lần đầu tiên. Hoặc xoá tất cả các dòng, sau đó nhập mã nguồn của bạn.


Điều hướng trong một dự án

Danh sách Thư viện

Chọn một thư viện trong danh sách Thư viện bên trái thanh công cụ, để nạp thư viện đó trong trình sửa. Mô-đun thứ nhất của thư viện đã chọn sẽ được hiển thị.

Phân loại Đối tượng

Nhấn vào biểu tượng Phân loại Đối tượng Biểu tượng trên thanh công cụ Vĩ lệnh để hiển thị phân loại đối tượng.

Hộp thoại hiển thị danh sách các đối tượng tồn tại theo phân cấp. Nhấn đôi vào một mục nhập nào đó trong danh sách, để giãn ra nó và hiển thị các đối tượng cấp con.

To display a certain module in the Editor or to position the cursor in a selected SUB or FUNCTION, double click on the corresponding entry.

Lưu và Nạp Mã Nguồn Basic

Bạn có khả năng lưu mã nguồn Basic vào một tập tin văn bản, để lưu và nhập vào hệ thống ngôn ngữ khác.

warning

Không thể lưu hộp thoại Basic vào một tập tin văn bản.


Lưu Mã Nguồn vào một Tập tin Văn bản

  1. Chọn mô-đun bạn muốn xuất dạng văn bản từ phân loại đối tượng.

  2. Nhấn vào biểu tượng Lưu mã nguồn dạng trên thanh công cụ Vĩ lệnh.

  3. Chọn một tên tập tin, sau đó bấm nút OK để lưu tập tin.

Nạp Mã Nguồn từ một Tập tin Văn bản

  1. Chọn mô-đun trong đó bạn muốn cải tiến mã nguồn từ phân loại đối tượng.

  2. Đặt con trỏ vào vị trí bạn muốn chèn mã chương trình.

  3. Nhấn vào biểu tượng Chèn văn bản nguồn trên thanh công cụ Vĩ lệnh.

  4. Chọn tập tin văn bản chứa mã nguồn, sau đó bấm nút OK.

Please support us!