Toàn cảnh IDE

Thanh công cụ Vĩ lệnh trong IDE thì cung cấp các biểu tượng khác nhau để chỉnh sửa và thử chương trình.

Trong cửa sổ Sửa, đúng bên dưới thanh công cụ Vĩ lệnh, bạn có thể chỉnh sửa mã chương trình Basic. Cột bên trái được dùng để đặt các điểm ngắt trong mã chương trình.

Cửa sổ Theo dõi nằm bên dưới cửa sổ Sửa bên trái, và hiển thị nội dung của các biến hoặc mảng trong một tiến trình bước đơn.

Cửa sổ Đống gọi bên phải cung cấp thông tin về đống gọi (call stack) chứa các trình con và hàm khi chạy một chương trình.

Please support us!