Môi trường phát triển hợp nhất (IDE)

Phần này diễn tả Môi trường Phát triễn Hợp nhất cho LibreOffice Basic.

Toàn cảnh IDE

Tổ chức các Mô-đun và Thư viện

The Basic Editor

Gỡ lỗi một Chương trình Basic

Basic IDE

Defines the settings for the Basic IDE (Integrated Development Environment) to help edit macros in Basic.

Please support us!