Thư viện, Mô-đun và Hộp thoại

Theo đây có mô tả về cách sử dụng cơ bản các thư viện, mô-đun và hộp thoại trong LibreOffice Basic.

LibreOffice Basic cung cấp các công cụ để giúp bạn tạo cấu trúc của dự án. Nó hỗ trợ một số « đơn vị » khác nhau mà cho bạn có khả năng nhóm lại các hàm và trình con riêng trong cùng dự án.

Thư viện

Thư viện là một công cụ để tổ chức các mô-đun, và có thể được đính kèm hoặc một tài liệu hoặc một mẫu. Khi tài liệu hoặc mẫu được lưu, tất cả các mô-đun nằm trong thư viện đó cũng được tự động lưu.

Một thư viện có thể chứa đến 16 000 mô-đun.

Mô-đun

A module contains SUBS and FUNCTIONS along with variable declarations. The length of the program that can be saved in a module is limited to 64 kB. If more space is required you can divide a LibreOffice Basic project among several modules, and then save them in a single library.

Mô-đun Hộp thoại

Mô-đun hộp thoại chứa các lời xác định hộp thoại, gồm có các thuộc tính về hộp là hộp thoại, các thuộc tính về mỗi phần tử của hộp thoại, và các sự kiện được gán. Vì một mô-đun chỉ có khả năng tạo một hộp thoại riêng lẻ, nó thường đơn giản được gọi là "hộp thoại".

Please support us!