Sử dụng Phân loại Đối tượng

Phân loại đối tượng cung cấp một toàn cảnh của tất cả các mô-đun và hộp thoại bạn đã tạo trong LibreOffice.

Nhấn vào biểu tượng Phân loại Đối tượng Biểu tượng trên thanh công cụ Vĩ lệnh để hiển thị phân loại đối tượng.

Hộp thoại hiển thị danh sách các đối tượng tồn tại theo phân cấp. Nhấn đôi vào một mục nhập nào đó trong danh sách, để giãn ra nó và hiển thị các đối tượng cấp con.

To display a certain module in the Editor or to position the cursor in a selected SUB or FUNCTION, double click on the corresponding entry.

Please support us!