Cú pháp

Phần này diễn tả các phần tử cú pháp cơ bản của mã Basic của LibreOffice. Để đọc mô tả chi tiết, xem Sổ Tay LibreOffice Basic mà công bố riêng.

Sử dụng biến

Phần theo đây diễn tả cách sử dụng cơ bản các biến trong mã Basic của LibreOffice.

Sử dụng Phân loại Đối tượng

Phân loại đối tượng cung cấp một toàn cảnh của tất cả các mô-đun và hộp thoại bạn đã tạo trong LibreOffice.

Using Procedures, Functions and Properties

The following describes the basic use of procedures, functions and properties in LibreOffice Basic.

Thư viện, Mô-đun và Hộp thoại

Theo đây có mô tả về cách sử dụng cơ bản các thư viện, mô-đun và hộp thoại trong LibreOffice Basic.

Please support us!