Thông tin Cơ bản

Phần này diễn tả các thông tin cơ bản để làm việc với LibreOffice Basic.

Mã LibreOffice Basic dựa vào các trình con và hàm mà được ghi rõ giữa các phần kiểu sub...end subfunction...end function (riêng từng cái). Mỗi Sub (trình con) hay Function (hàm) có khả năng gọi các trình con và hàm khác. Nếu bạn viết mã giống loài cho một trình con hay hàm, rất có thể sẽ dùng lại nó trong các chương trình khác. Xem thêm Thủ tục và Hàm.

Biểu tượng Ghi chú

Some restrictions apply for the names of your public variables, subs, and functions. You must not use the same name as one of the modules of the same library.


Sub là gì?

Sub là lời viết tắt của từ subroutine (trình con) mà được dùng để làm một công việc nào đó bên trong chương trình. Trình con được dùng để chia một công việc ra các thủ tục riêng. Chia một chương trình ra các thủ tục và thủ tục con thì cải tiến khả năng đọc mã nguồn và giảm lỗi. Một trình con có thể chấp nhận đối số làm tham số, nhưng không trả giá trị về trình con hay hàm đang gọi, chẳng hạn:

Hành_động(Giá_trị_1,Giá_trị_2)

Hàm là gì?

Về cơ bản thì một hàm là một trình con mà trả về một giá trị. Bạn có thể sử dụng một hàm ở bên phải của lời khai báo biến, hoặc ở các nơi khác thích hợp với biến, thí dụ :

MySecondValue = myFunction(MyFirstValue)

Biến toàn cục và cục bộ

Biến toàn cục thì hợp lệ cho tất cả các trình con và hàm đều nằm bên trong cùng một mô-đun. Chúng được khai báo ở đầu của mô-đun, trước khi bắt đầu trình con hay hàm đầu tiên.

Các biến được khai báo bên trong một trình con hay hàm thì hợp lệ chỉ bên trong trình con hay hàm đó. Biến kiểu này ghi đè lên biến toàn cục cùng tên và biến cục bộ cùng tên mà thuộc về trình con hay hàm cấp trên.

Cấu trúc

Sau khi phân cách chương trình ra các trình con và các hàm, bạn có thể lưu những trình con và hàm này dưới dạng tập tin để dùng lại trong dự án khác. Mã LibreOffice Basic hỗ trợ Mô-đun và Thư viện. Trình con và hàm lúc nào cũng được chứa trong một mô-đun. Bạn có thể xác định mô-đun là toàn cục hoặc phần của tài liệu. Nhiều mô-đun cũng có thể được kết hợp để làm cùng một thư viện.

Bạn có thể sao chép hay di chuyển các trình con, hàm, mô-đun và/hoặc thư viện từ tập tin này sang tập tin khác, dùng hộp thoại Vĩ lệnh.

Please support us!