Lập trình bằng LibreOffice Basic

Đây là nơi bạn tìm thông tin chung về cách thao tác vĩ lệnh và ngôn ngữ LibreOffice Basic.

Thông tin Cơ bản

Phần này diễn tả các thông tin cơ bản để làm việc với LibreOffice Basic.

Cú pháp

Phần này diễn tả các phần tử cú pháp cơ bản của mã Basic của LibreOffice. Để đọc mô tả chi tiết, xem Sổ Tay LibreOffice Basic mà công bố riêng.

Môi trường phát triển hợp nhất (IDE)

Phần này diễn tả Môi trường Phát triễn Hợp nhất cho LibreOffice Basic.

Vĩ lệnh điều khiển bởi sự kiện

Phần này mô tả cách gán chương trình Basic cho sự kiện chương trình.

Please support us!