Phụ thêm thư viện

Locate that LibreOffice Basic library that you want to add to the current list, and then click Open.

Tên tập tin:

Gõ tên hay đường dẫn đến thư viện bạn muốn phụ thêm. Cũng có thể chọn thư viện trong danh sách.

Tùy chọn

Chèn dạng tham chiếu (chỉ đọc)

Thêm thư viện đã chọn theo định dạng tập tin chỉ đọc (không thể ghi vào hay thay đổi bằng bất cứ cách nào). Thư viện này được nạp lại mỗi lần bạn khởi chạy chương trình LibreOffice.

Thay thế thư viện đã có

Thay thế một thư viện cùng tên với thư viện hiện thời.

Please support us!