Vĩ lệnh

Opens the Macro dialog, where you can create, edit, organize, and run LibreOffice Basic macros.

Tên vĩ lệnh

Displays the name of the selected macro. To create or to change the name of a macro, enter a name here.

Vĩ lệnh từ / Lưu vĩ lệnh vào

Liệt kê các thư viện và mô-đun nơi bạn có thể mở hay lưu vĩ lệnh. Để lưu vĩ lệnh cùng với một tài liệu nào đó, mở tài liệu rồi mở hộp thoại này.

Chạy / Lưu

Runs or saves the current macro.

Gán

Opens the Customize dialog, where you can assign the selected macro to a menu command, a toolbar, or an event.

Sửa

Starts the LibreOffice Basic editor and opens the selected macro for editing.

Mới/Xoá

Creates a new macro, or deletes the selected macro.

Để tạo một vĩ lệnh mới, chọn mô-đun Chuẩn trong danh sách Vĩ lệnh từ, sau đó nhấn vào nút Mới.

Để xoá vĩ lệnh, chọn nó rồi nhấn vào nút Xoá.

Tổ chức

Mở hộp thoại Tổ chức Vĩ lệnh, trong đó bạn có thể thêm, chỉnh sửa hay xoá các mô-đun vĩ lệnh, hộp thoại và thư viện đã tồn tại.

Mô-đun/Hộp thoại

Liệt kê các vĩ lệnh và hộp thoại đều đã tồn tại.

Cũng có thể kéo thả mô-đun hay hộp thoại giữa hai thư viện khác nhau.

Để sao chép một hộp thoại hay mô-đun, ấn giữ phím trong khi kéo thả.

Sửa

Mở vĩ lệnh hay hộp thoại đã chọn để chỉnh sửa.

Mới

Tạo một mô-đun mới.

Creates a new dialog.

Trang thẻ Thư viện

Lets you manage the macro libraries.

Vị trí

Chọn vị trí của thư mục chứa các thư viện vĩ lệnh bạn muốn tổ chức.

Thư viện

Liệt kê các vĩ lệnh ở vị trí đã chọn.

Sửa

Mở trình soạn thảo Basic của LibreOffice, để bạn có thể chỉnh sửa thư viện đã chọn.

Mật khẩu

Gán hay chỉnh sửa mật khẩu cho thư viện đã chọn. Thư viện kiểu Chuẩn không thể có mật khẩu.

Mới

Tạo một thư viện mới.

Tên

Gõ tên cho mô-đun, hộp thoại hay thư viện.

Phụ thêm

Locate that LibreOffice Basic library that you want to add to the current list, and then click Open.

Please support us!