Thông tin

You can set the locale used for controlling the formatting numbers, dates and currencies in LibreOffice Basic in - Language Settings - Languages. In Basic format codes, the decimal point (.) is always used as placeholder for the decimal separator defined in your locale and will be replaced by the corresponding character.

Cũng vậy với thiết lập miền địa phương đối với định dạng của ngày tháng, thời gian và tiền tệ. Mã định dạng Basic sẽ được giải thích và hiển thị tùy theo thiết lập miền địa phương của bạn.

16 màu sắc cơ bản có những giá trị màu này:

Giá trị màu

Tên màu

0

Đen

128

Xanh

32768

Lục

32896

Lục lam

8388608

Đỏ

8388736

Đỏ tươi

8421376

Vàng

8421504

Trắng

12632256

Xám

255

Xanh nhạt

65280

Lục nhạt

65535

Xanh lá mạ nhạt

16711680

Đỏ nhạt

16711935

Đỏ tươi nhạt

16776960

Vàng nhạt

16777215

Màu trắng trong suốt


Open Tools - Macros - Organize Dialogs and select LibreOffice Dialogs container.

Open Tools - Macros - LibreOffice Basic - Edit and select Application Macros container.

This library must be loaded before execution. Execute the following statement before running any macro that uses this library:

warning

This constant, function or object is enabled with the statement Option VBASupport 1 placed before the executable program code in a module.


warning

This statement must be added before the executable program code in a module.


Syntax:

Return value:

Parameters:

Example:

In Basic

In Python

note

This method is only available for Basic scripts.


note

This method is only available for Python scripts.


warning

This method requires the installation of the APSO (Alternative Script Organizer for Python) extension. In turn APSO requires the presence of LibreOffice Python scripting framework. If APSO or Python are missing, an error occurs.


note

This service is fully supported in both Basic and Python languages. All examples are expressed using the Basic programming language and can be easily converted to Python.


String functions

VBA financial functions

VBA Time and Date functions

VBA I/O functions

VBA Mathematical functions

VBA Object functions

Error codes:

18 Người dùng đã gián đoạn

2 Lỗi cú pháp không được xác định

3 Trà về mà không có Gosub

14 Tham số không hợp lệ

5 Sai gọi thủ tục

6 Tràn

7 Cạn bộ nhớ

8 Mảng đã đặt các chiều

9 Chỉ số dưới ở ngoài phạm vi

10 Khai báo bị trùng

11 Chia cho không

12 Biến chưa được định nghĩa

13 Kiểu không khớp

14 Tham số không hợp lệ

18 Người dùng đã gián đoạn

20 Tiếp tục mà không có lỗi

28 Ngăn xếp hết dung lượng

35 Chưa xác định Thủ tục hoặc Hàm

48 Gặp lỗi khi nạp DLL

49 Quy ước gọi DLL sai

51 Lỗi nội bộ

52 Tên/số tập tin sai

53 Không tìm thấy tập tin

54 Sai chế độ tập tin

55 Tập tin đã mở

57 Lỗi V/R thiết bị

58 Tập tin đã có

59 Sai chiều dài bản ghi

61 Đĩa đầy

67 Quá nhiều tập tin

63 Sai số thứ tự bản ghi

67 Quá nhiều tập tin

68 Thiết bị không sẵn sàng

70 Từ chối cấp phép

71 Đĩa không sẵn sàng

73 Tính năng chưa được thực hiện

74 Không thay đổi tên với ổ đĩa khác

75 Lỗi truy cập đến đường dẫn/tập tin

76 Không tìm thấy đường dẫn

91 Chưa đặt biến đối tượng

93 Chuỗi mẫu sai

4 Làm lại từ đầu

57 Lỗi V/R thiết bị

20 Tiếp tục mà không có lỗi

68 Thiết bị không sẵn sàng

10 Khai báo bị trùng

425 Sai dùng đối tượng

28 Ngăn xếp hết dung lượng

451 Đối tượng không phải là một bộ sưu tập

28 Ngăn xếp hết dung lượng

8 Mảng đã đặt các chiều

51 Lỗi nội bộ

3 Trà về mà không có Gosub

10 Khai báo bị trùng

93 Chuỗi mẫu sai

18 Người dùng đã gián đoạn

423 Không tìm thấy thuộc tính hay phương pháp

460 Định dạng bảng nháp không hợp lệ

55 Tập tin đã mở

76 Không tìm thấy đường dẫn

71 Đĩa không sẵn sàng

424 Cần thiết đối tượng

323 Không thể nạp mô-đun

341 Sai chỉ mục đối tượng

68 Thiết bị không sẵn sàng

380 Giá trị thuộc tính sai

382 Thuộc tính là chỉ-đọc

394 Thuộc tính là chỉ-ghi

420 Sai tham chiếu đến đối tượng

423 Không tìm thấy thuộc tính hay phương pháp

424 Cần thiết đối tượng

425 Sai dùng đối tượng

440 Lỗi tự động hoá OLE

423 Không tìm thấy thuộc tính hay phương pháp

440 Lỗi tự động hoá OLE

445 Đối tượng không hỗ trợ hành động này

448 Không tìm thấy đối số đặt tên

445 Đối tượng không hỗ trợ hành động này

448 Không tìm thấy đối số đặt tên

449 Đối số không phải tùy ý

450 Số đối số không đúng

451 Đối tượng không phải là một bộ sưu tập

452 Cái thứ tự sai

453 Không tìm thấy hàm DLL đã ghi rõ

460 Định dạng bảng nháp không hợp lệ

51 Lỗi nội bộ

424 Cần thiết đối tượng

53 Không tìm thấy tập tin

12 Biến chưa được định nghĩa

55 Tập tin đã mở

53 Không tìm thấy tập tin

55 Tập tin đã mở

35 Chưa xác định Thủ tục hoặc Hàm

55 Tập tin đã mở

53 Không tìm thấy tập tin

76 Không tìm thấy đường dẫn

76 Không tìm thấy đường dẫn

12 Biến chưa được định nghĩa

6 Tràn

53 Không tìm thấy tập tin

62 Nhập liệu qua kết thúc tập tin

76 Không tìm thấy đường dẫn

8 Mảng đã đặt các chiều

76 Không tìm thấy đường dẫn

93 Chuỗi mẫu sai

8 Mảng đã đặt các chiều

20 Tiếp tục mà không có lỗi

973 not allowed within a procedure

974 not allowed outside a procedure

53 Không tìm thấy tập tin

76 Không tìm thấy đường dẫn

67 Quá nhiều tập tin

76 Không tìm thấy đường dẫn

71 Đĩa không sẵn sàng

91 Chưa đặt biến đối tượng

438 Đối tượng không hỗ trợ phương pháp

10 Khai báo bị trùng

450 Số đối số không đúng

48 Gặp lỗi khi nạp DLL

51 Lỗi nội bộ

12 Biến chưa được định nghĩa

Please support us!