Từ điển Thuật ngữ LibreOffice Basic

Từ điển thuật ngữ này giải thích một số thuật ngữ mà bạn có thể thấy trong khi làm việc với LibreOffice Basic.

AppFont Units

Map AppFont units are device and resolution independent. One Map AppFont unit is equal to one eighth of the average character (Systemfont) height and one quarter of the average character width.

Dấu thập phân

Khi chuyển đổi con số, LibreOffice Basic dùng thiết lập miền địa phương của hệ thống để xác định kiểu dấu tách thập phân và dấu tách hàng nghìn. (Có miền địa phương Việt Nam để cung cấp thiết lập tiếng Việt và các đơn vị, thứ tự đối chiếu và ngày/giờ thích hợp.)

The behavior has an effect on both the implicit conversion ( 1 + "2.3" = 3.3 ) as well as the function IsNumeric.

Kiểu ghi URL

URL (bộ định vị tài nguyên thống nhất) được dùng để xác định địa điểm của một tài nguyên nào đó (v.d. một tập tin trong hệ thống tập tin), bình thường bên trong môi trường mạng. Một địa chỉ URL chứa ba phần ghi rõ (1) giao thức, (2) tên máy và (3) đường dẫn:

giao thức://tên_của_máy/đường/dẫn/đến/tập_tin.html

Địa chỉ URL thường dùng trên Internet để định vị trang Web. Một số giao thức thường dùng là http (trang Web), ftp (truyền tập tin) và file. Giao thức file được dùng khi tham chiếu đến một tập tin nằm trên hệ thống tập tin cục bộ.

URL notation does not allow certain special characters to be used. These are either replaced by other characters or encoded. A slash (/) is used as a path separator. For example, a file referred to as C:\Users\alice\Documents\My File.odt on the local host in "Windows notation" becomes file:///C:/Users/alice/Documents/My%20File.odt in URL notation.

Màu sắc

Trong mã LibreOffice Basic, màu sắc lúc nào cũng được xử lý dưới dạng giá trị số nguyên dài. Giá trị trả về của màu sắc cũng lúc nào là giá trị số nguyên dài. Khi bạn xác định các thuộc tính, cũng có thể ghi rõ màu sắc theo mã RGB (Đỏ, Lục, Xanh) được chuyển đổi sang giá trị số nguyên dài, dùng hàm RGB.

Twips

A twip is a screen-independent unit which is used to define the uniform position and size of screen elements on all display systems. A twip is 1/1440th of an inch or 1/20 of a printer's point. There are 1440 twips to an inch or about 567 twips to a centimeter.

Đơn vị đo

In LibreOffice Basic, a method parameter or a property expecting unit information can be specified either as integer or long integer expression without a unit, or as a character string containing a unit. If no unit is passed to the method the default unit defined for the active document type will be used. If the parameter is passed as a character string containing a measurement unit, the default setting will be ignored. The default measurement unit for a document type can be set under - (Document Type) - General.

Please support us!