Dịch Điều Khiển Trong Bộ Sửa Hộp Thoại

Thanh công cụ Ngôn ngữ trong bộ chỉnh sửa hộp thoại IDE Basic thì hiển thị các điều khiển để hiệu lực và quản lý hộp thoại có thể địa hoá.

Mặc định là mỗi hộp thoại bạn tạo sẽ chứa các tài nguyên chuỗi cho chỉ một ngôn ngữ. Tuy nhiên, có lẽ bạn muốn tạo hộp thoại tự động hiển thị các chuỗi đã địa hoá, phụ thuộc vào thiết lập ngôn ngữ của người dùng.

Để hiệu lực hộp thoại có thể địa hoá

 1. Trong bộ chỉnh sửa hộp thoại IDE Basic, mở thanh công cụ Ngôn ngữ bằng cách chọn mục trình đơn Xem > Thanh công cụ > Ngôn ngữ.

  Thư viện hiện thời đã chứa hộp thoại có thể địa hoá thì tự động hiển thị thanh công cụ Ngôn ngữ.

 2. Click the Manage Languages iconManage Language icon on the Language toolbar or on the Toolbox bar.

  Vậy bạn thấy hộp thoại Quản lý Ngôn ngữ Giao diện Người dùng. Hộp thoại này quản lý các ngôn ngữ cho thư viện hiện thời. Tên của thư viện hiện thời cũng được hiển thị trên thanh tựa đề.

 3. Bấm nút Thêm để thêm mục ngôn ngữ mới.

  Bước này hiệu lực mọi hộp thoại mới để chứa các tài nguyên chuỗi có thể địa hoá.

 4. Lần đầu tiên bạn bấm nút Thêm, hộp thoại Đặt Ngôn ngữ Giao diện Người dùng sẽ cũng mở. Các lần sau, hộp thoại có tên Thêm Ngôn ngữ Giao diện Người dùng.

  Bạn cũng có khả năng thay đổi ngôn ngữ mặc định trong hộp thoại Quản lý Ngôn ngữ Giao diện Người dùng.

 5. Chọn ngôn ngữ.

  Chức năng này thêm vào thuộc tính hộp thoại các tài nguyên chuỗi để chứa các bản dịch của chuỗi. Tập hợp các chuỗi hộp thoại của ngôn ngữ mặc định thì được sao chép vào tập hợp chuỗi mới. Lúc sau, bạn có thể chuyển đổi sang ngôn ngữ mới và dịch chuỗi.

 6. Đóng hộp thoại, hoặc thêm ngôn ngữ mới.

Để chỉnh sửa điều khiển có thể địa hoá trong hộp thoại

Một khi thêm các tài nguyên cho chuỗi có thể địa hoá trong hộp thoại, bạn có thể chọn ngôn ngữ hiện thời trong hộp liệt kê Ngôn ngữ Hiện thời trên thanh công cụ Ngôn ngữ.

 1. Chuyển hộp liệt kê Ngôn ngữ Hiện thời để hiển thị ngôn ngữ mặc định.

 2. Chèn vào hộp thoại một số điều khiển, và gõ các chuỗi đã muốn.

 3. Chọn ngôn ngữ khác trong hộp liệt kê Ngôn ngữ Hiện thời.

 4. Dùng các hộp thoại thuộc tính của điều khiển, dịch các chuỗi sang ngôn ngữ khác.

 5. Lặp lại cho tất cả các ngôn ngữ bạn đã thêm.

Người dùng của hộp thoại thì sẽ thấy các chuỗi theo ngôn ngữ giao diện người dùng của phiên bản LibreOffice đó, nếu bạn đã cung cấp các chuỗi đã dịch sang ngôn ngữ đó.

Không có ngôn ngữ tương ứng với phiên bản của người dùng thì người dùng thấy các chuỗi theo ngôn ngữ mặc định.

Nếu người dùng có phiên bản LibreOffice cũ không hỗ trợ tài nguyên chuỗi có thể địa hoá trong hộp thoại Basic thì người dùng sẽ thấy các chuỗi theo ngôn ngữ mặc định.

Please support us!