Programming Examples for Controls in the Dialog Editor

Những mẫu thị dụ theo đây thuộc về một hộp thoại có tên « Hộp thoại 1 ». Hãy dùng các công cụ trên thanh Hộp công cụ trong bộ sửa hộp thoại, để tạo hộp thoại và thêm những điều khiển này: một Hộp chọn tên « Hộp chọn 1 », một Trường nhãn tên « Nhãn 1 », một Nút tên « Nút lệnh 1 », và một Hộp liệt kê tên « Hộp liệt kê 1 ».

Biểu tượng Cảnh báo

Khi gắn điều khiển với biến đối tượng, dùng chữ hoa/thường một cách thống nhất.


Hàm Toàn cục để Nạp Hộp thoại


Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional oLibContainer)
Dim oLib as Object ' com.sun.star.script.XLibraryContainer
Dim oLibDialog as Object
Dim oRuntimeDialog as Object
  If IsMissing(oLibContainer) Then
    oLibContainer = DialogLibraries
  End If
  oLibContainer.LoadLibrary(LibName)
  oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)
  oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)
  oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)
  LoadDialog() = oRuntimeDialog
End Function

LoadDialog function is stored in Tools.ModuleControls available from Application Macros and Dialogs.

Hiển thị hộp thoại


rem lời xác định toàn cục các biến
Dim oDialog1 AS Object
Sub StartDialog1
  With GlobalScope.BasicLibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.ModuleControls.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  oDialog1.Execute()
End Sub

Đọc hay Sửa Các thuộc tính của Điều khiển trong Chương trình


Sub Sample1
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM lấy mô hình hộp thoại
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  REM hiển thị văn bản của nhãn Label1
  oLabel1 = oDialog1.GetControl("Label1")
  MsgBox oLabel1.Text
  REM đặt văn bản mới cho điều khiển Label1
  oLabel1.Text = "New Files"
  REM hiển thị các thuộc tính mô hình cho điều khiển hộp chọn CheckBox1
  oCheckBox1Model = oDialog1Model.CheckBox1
  MsgBox oCheckBox1Model.Dbg_Properties
  REM đặt tình trạng mới cho CheckBox1 cho mô hình của điều khiển
  oCheckBox1Model.State = 1
  REM hiển thị các thuộc tính mô hình cho điều khiển nút CommandButton1
  oCMD1Model = oDialog1Model.CommandButton1
  MsgBox oCMD1Model.Dbg_Properties
  REM hiển thị các thuộc tính của điều khiển nút CommandButton1
  oCMD1 = oDialog1.GetControl("CommandButton1")
  MsgBox oCMD1.Dbg_Properties
  REM thực hiện hộp thoại
  oDialog1.Execute()
End Sub

Thêm Mục vào Hộp Liệt kê


Sub AddEntry
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = ModuleControls.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM thêm một mục mới vào Hộp Liệt kê
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  Dim iCount as integer
  iCount = oListbox.ItemCount
  oListbox.additem("New Item" & iCount,0)
End Sub

Gỡ bỏ Mục khỏi Hộp Liệt kê


Sub RemoveEntry
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.ModuleControls.LoadDialogLoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM gỡ bỏ mục nhập thứ nhất khỏi Hộp Liệt kê
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  oListbox.removeitems(0,1)
End Sub

Please support us!