Функції

Введена команда(и)

Символ в панелі Елементів

Значення

abs

Icon Absolute amount

Абсолютна величина (модуль)

arccos

Icon Inverse cosine or arccosine

Обернена функція до косинуса або арккосинус

arccot

Icon Inverse cotangent or arccotangent

Обернена функція до котангенса або арккотангенс

arcosh

Icon Inverse hyperbolic cosine

Гіперболічний ареакосинус

arcoth

Icon Inverse hyperbolic cotangent

Гіперболічний ареакотангенс

arcsin

Icon Inverse sine or arcsine

Обернена функція до синуса або арксинус

arctan

Icon Inverse tangent or arctangent

Обернена функція до тангенса або арктангенс

arsinh

Icon Inverse hyperbolic sine

Гіперболічний ареасинус

artanh

Icon Inverse hyperbolic tangent

Гіперболічний ареатангенс

backepsilon

Зворотний епсилон

cos

Icon Cosine

Косинус

cosh

Icon Hyperbolic cosine

Гіперболічний косинус

cot

Icon Cotangent

Котангенс

coth

Icon Hyperbolic cotangent

Гіперболічний котангенс

exp

Icon General exponential function

Степенева функція загального вигляду

fact

Icon Factorial

Факторіал

func e^{}

Icon Natural exponential function

Звичайна експоненційна функція

ln

Icon Natural logarithm

Натуральний логарифм

log

Icon General logarithm

Логарифм загального вигляду

nroot

Icon n-th root of x

n-ий корінь з x

sin

Icon Sine

Синус

sinh

Icon Hyperbolic sine

Гіперболічний синус

sqrt

Icon Square root

Квадратний корінь

sub

x з індексом n

sup

Icon n-th power of x

n-ий степінь x

tan

Icon Tangent

Тангенс

tanh

Icon Hyperbolic tangent

Гіперболічний тангенс


Функції

Виберіть функцію в нижній частині панелі елементів. Ці функції також перелічені в контекстному меню вікна Команди. Будь-які функції, яких нема на панелі елементів, потрібно вводити вручну у вікні «Команди».

Будь ласка, підтримайте нас!