Інструкція Line Input #

Читає рядки з послідовного файлу в змінну.

Синтаксис:


Line Input #FileNumber As Integer, Змінна As String

Параметри:

НомерФайлу: номер файлу, що містить дані, які потрібно прочитати. Файл повинен бути відкритий заздалегідь виразом Open з допомогою ключового слова INPUT.

var: ім'я змінної, що використовується для зберігання результату.

За допомогою інструкції Line Input# можна читати рядки з відкритого файлу в змінну. Рядкові змінні зчитуються порядково до першого повернення каретки (Asc=13) або переведення рядка (Asc=10). Символи кінця рядка не включаються в результуючий рядок.

Приклад:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Це рядок тексту"
  Print #iNumber, "Це ще один рядок тексту"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  While Not EOF(iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Будь ласка, підтримайте нас!