Uyumluluk

Metin belgeleri için uyumluluk ayarlarını belirler. Bu seçenekler Microsoft Word belgeleri içe aktarılırken LibreOffice ince ayarlarında yardımcı olur.

Bu komuta erişmek...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - Compatibility.


note

Burada tanımlanmış ayarlardan bazıları sadece mevcut belge için geçerlidir ve her belge için ayrıca tanımlanmalıdır.


Paragraf ve tablolar arasına boşluk ekle

LibreOffice Writer uygulamasında paragraf boşluğu Microsoft Word belgelerinden farklı olarak tanımlanır. Eğer iki paragraf veya tablo arasında boşluk belirlemişseniz bu boşluk, Microsoft Word uyumlu belgelere de eklenecektir.

LibreOffice Writer metin dosyalarına Microsoft Word uyumlu paragraf aralaması eklenip eklenmeyeceğini belirler.

Sayfaların üst kısmına paragraf ve tablo aralığı ekle

Eğer paragraf belgenin ilk sayfasına yerleştirilmişse sayfanın başındaki paragraf boşluğunun sayfa veya sütunun başlangıcında etkili olup olmayacağını belirler. Aynısını bir paragraf sonlandırması için uygular.

note

Eğer bir Word belgesini içe aktarırsanız boşluklar otomatik olarak dönüştürme esnasında eklenir.


OpenOffice.org 1.1 sekme durdurma biçimlendirmesini kullan

Sağ kenarın ötesinde sekme duraklarındaki metnin nasıl hizalanacağını ve sekme duraklarının bir satır sonlandırmasına nasıl yakın tutulacağını belirler. Eğer bu onay kutusu seçilmemişse sekme durakları diğer Ofis uygulamalarıyla aynı şekilde tutulurlar.

Writer uygulamanızın yeni sürümü tarafından metin belgesinde oluşturulan yeni sekme durak kullanımı varsayılan olarak kullanılmaktadır. Writer uygulamasının önceki sürümleri StarOffice 8 veya OpenOffice.org 2.0 tarafından oluşturulan belgelerde eski sekme durak kullanımı uygulanır.

Metin satırları arasına ( ekstra boşluk ) boşluk ekleme

Bu kullanımda yazı ek lider niteliği içerse bile ek lider (fazladan boşluk) metin satırları arasındaki, eklenmez belirtir.

Kullandığınız Writer sürümüyle oluşturulan metin belgelerinde baştaki ek boşluk varsayılan olarak kullanılır. StarOffice 8 ya da OpenOffice.org 2.0 öncesi Writer sürümleriyle oluşturulan metin belgelerinde baştaki ek boşluk kullanılmaz.

OpenOffice.org 1.1 satır aralamasını kullan

Eğer seçenek kapalı ise orantılı satır boşluğu ile metin satır biçimledirmesi için yeni bir yöntem uygulanmış olacaktır. Eğer seçenek açık ise orantılı satır boşluğu ile metin satır biçimlendirmenin önceki yöntemi uygulanmış olacaktır.

Writer'ın geçerli sürümü tarafından oluşturulan belgede ve Microsoft Word belgelerinin son sürümlerinde yeni yöntem kullanılır. Writer'ın önceki sürümleri StarOffice 8 veya OpenOffice.org 2.0 tarafından oluşturulan belgelerde önceki yöntem kullanılır.

Tablo hücrelerinin altına paragraf ve tablo boşluğu ekle

Bir tablo hücresinde son paragraf olduğunda bile bir paragrafa eklenecek alt kenar boşluğunu belirler.

Eğer bu seçenek kapalıysa tablo hücreleri StarOffice 8 veya OpenOffice.org 2.0 Writer sürümlerindeki gibi biçimlendirilir. Seçenek açıksa hücre biçimlendirme için bir diğer yöntem uygulanır. Bu seçenek LibreOffice ile oluşturulmuş ve Microsoft Word biçiminden içe aktarılmış belgeler için varsayılan olarak açıktır.

OpenOffice.org 1.1 nesne konumlamasını kullan

Bir karaktere ya da paragrafa tutturulmuş kayar nesnelerin, üst ve alt paragraf boşluğuna göre konumunun nasıl hesaplanacağını belirtir.

Eğer bu seçenek açık ise kayan nesneler Writer'ın önceki sürümleri olan StarOffice 8 veya OpenOffice.org.2.0'da olduğu gibi konumlandırılırlar. Eğer bu seçenek kapalı ise kayan nesneler Microsoft Word tarafından kullanılan yönteme benzer farklı bir yöntem kullanılarak konumlandırılır.

Bu seçenek yeni belgeler için kapalı olarak ayarlanır. OpenOffice.org 2.0 öncesi sürümlerden biriyle oluşturulmuş Writer belgelerinde açıktır.

OpenOffice.org 1.1 nesnelerin etrafında metin kaydırmasını kullan

Microsoft Word ve Writer kayan ekran nesnelerine metin dağılımında farklı yaklaşımlara sahiptir. Kayan ekran nesneleri Writer çerçeveleri ve çizim nesneleri ve Microsoft Word'te 'metin kutusu', 'grafik', 'çerçeve', 'resim' gibi nesnelerdir.

Microsoft Word ve Writer'ın geçerli sürümünde sayfa alt/üst bilgileri ve dipnot/sonnot içerikleri kayan nesne nesnelerine göre yerleşmezler. Metin gövde içeriği sayfa başlığında sabitlenmiş kayan ekran nesnelerine göre hizalanır.

Writer'ın önceki sürümleri olan StarOffice 8 veya OpenOffice.org 2.0'da tersi doğrudur.

Eğer bu seçenek varsayılan ayar olarak kapalı ise yeni metin dağılımı uygulanacaktır. Eğer bu seçenek açık ise önceki metin dağılımı kullanılacaktır.

Nesneleri konumlandırırken dağılım biçemini dikkate al

Bir paragraf veya bir karaktere sabitlenen kayan nesne konumlandırmasının karmaşık yönteminin nasıl çalışacağını belirler. Geçerli sürümde MS Word'tekine benzer açık bir işlem kullanılırken Writer'ın önceki sürümleri StarOffice 8 veya OpenOffice.org 2.0'da tekrarlayan işlem kullanılır.

Bu seçenek kapalı ise eski LibreOffice nesne konumlandırma tekrarlayan işlem kullanılır. Eğer bu seçenek açık ise Microsoft Word belgeleri ile uyumluluktan emin olmak için yeni açık yöntem kullanılır.

İki tarafa hizalanmış paragraflar içinde elle yapılan satır sonlandırmaları kelime boşluklarını satır üzerinde genişletilir

Etkin olduğunda, Writer iki yana hizalanmış paragraflarda Shift+Enter ile biten satırlardaki kelimeler arasına boşlık ekler. Kapatıldığında, kelimeler arası boşluk satırı iki yana hizalamak için genişletilmeyecektir.

Bu ayar .odt metin belgeleri için öntanımlı olarak açıktır. Belgeyle birlikte .odt metin biçiminde kaydedilecek ve yüklenecektir. Bu ayar eski .sxw metin belgelerinde kaydedilemez, dolayısıyla .sxw metin belgelerinde bu ayar kapalıdır.

Eski belgelerle uyumluluk için beyaz PDF sayfası arka plan çizgilerini kabul et

LibreOffice 4.3 sabitleme boya sırasını kullanın ve eski sayfalardan oluşturulan PDF sayfa arkalarında görünebilecek beyaz çizgileri tolere edin.

Varsayılan Olarak Kullan

Gelecekteki LibreOffice oturumlarında varsayılan olarak bu sekme sayfasındaki mevcut ayarları kullanmak için tıklayın.

Varsayılan fabrika ayarlarında ayarlar aşağıdaki gibidir. Aşağıdaki seçenekler etkin, diğerlerinin tümü ise pasif durumdadır:

  1. Paragraf ve tablolar arasına boşluk ekle

  2. Sayfaların üst kısmına paragraf ve tablo aralığı ekle

  3. Tablo hücrelerinin altına paragraf ve tablo boşluğu ekle

  4. İki tarafa hizalanmış paragraflar içinde elle yapılan satır sonlandırmaları kelime boşluklarını satır üzerinde genişletilir

Lütfen bizi destekleyin!