Tablo

Metin belgesindeki tabloların özniteliklerini tanımlar.

Tablı kipinde sütunlar ve satırlar için varsayılan ayarları belirler. Ayrıca satırların ve sütunların taşınması ve eklenmesi için standart değerleri belirler. Daha fazla bilgi için da bölümüne bakın.

Bu komuta erişmek...

Choose - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Table.


Varsayılan

Metin belgelerinde yeni oluşturulan metin tablolarının tümü için varsayılanları tanımlar.

Başlık

Tablonun ilk satırının "Tablo başlığı" Paragraf Biçeminde biçimlendirilmesini belirler.

Her sayfada tekrarla

Tablo başlığının sayfa kesmesinden sonra yeni sayfaya taşınıp taşınmayacağını belirler.

Bölme (HTML için geçerli değil)

Tabloların herhangi bir metin akışı kesmesi ile ayrılmadığını belirtir. Bu seçeneği Tablo - Özellikler - Metin Akışı menüsünde de bulabilirsiniz.

Kenarlık

Tablo hücrelerinin varsayılan olarak kenarlığa sahip olduğunu belirtir.

Tabloya giriş

Sayı tanıma

Specifies that numbers entered into a text table cell are recognized and formatted as numbers. Table cells in LibreOffice Writer can recognize a number when it is represented in one of the number formats available in categories of Numbers, Percent, Currency, Date, Time, Scientific, Fraction and Boolean.

Tanınan sayı, tablo hücreleri için varsayılan sayı biçimiyle görüntülenir ve hücre biçimini tanınan kategoriye ayarlar. Örneğin, bir sayı Tarih olarak tanınırsa, hücre biçimi kategorisi Tarih olarak ayarlanır. Hücre için belirli bir sayı biçimi ayarlayabilirsiniz, örneğin, sayı biçimi biçimindeki hücre sayı biçimi Sayı Biçim penceresinde "Cuma, 31 Aralık 1999" olarak ayarlandığında 8/3/2018 olarak bir girdi yapıldıığında 8 Mart 2018 Perşembe olarak görünür.

note

Tanınan Tarih ve Saat numaraları, iç tarih ve zaman seri değerlerine dönüştürülür. Yüzde rakamlar dahili olarak sayısal değerlerine dönüştürülür. Boole değerleri dahili olarak 0 veya 1'e dönüştürülür.


Bir girdi bir sayı olarak algılanamazsa, sayı kategorisi Metin olarak değişir ve girdi değiştirilmez.

Eğer Numara tanıma işaretli değilse, numaralar metin biçiminde kaydedilir ve otomatik olarak sola dayalı hizalanır.

Sayı biçimi tanımlama

Eğer Sayı biçimi tanımlama işaretlenmemişse, sadece hücrede ayarlanmış biçimdeki girdiler kabul edilir. Herhangi başka bir girdi biçimi Metin olarak sıfırlanır.

Örneğin, bir hücre bir tarih değeri içeriyorsa ve hücre biçimi tarihe sahipse, hücre içindeki yüzde değerindeki yeni bir giriş, hücre formatını Metin olarak ayarlar ve yüzde giriş numarası tanınmaz.

Sayı biçimi tanıma işaretlendiğinde, giriş numaraları, hücre biçimini tanınan sayı kategorisine ayarlar.

Hizalama

Sayıların hücrede her zaman sağ alta hizalancağını belirtir. Eğer bu alan seçilmemişse sayılar hücrede her zaman sol üste hizalanır.

note

Doğrudan biçimlendirme Hizalama alanından etkilenmez. Hücre içeriğini ortaya hizalarsanız, hücrede metin ya da sayı olmasından bağımsız olarak içerik ortaya hizalı kalır.


Klavye kuralları

Hücreleri taşı

Satırları ve sütunları tuş takımı ile kaydırmak için varsayılan ayarları belirler.

Satır

Değerin bir satırı kaydırmak için kullanılacağını belirtir.

Sütun

Değerin bir sütunu kaydırmak için kullanılacağını belirtir.

Insert cell

Klavye ile satır ve sütun eklemek için varsayılan ayarları belirtir.

Satır

Satır eklemede kullanılacak varsayılan değeri belirtir.

Sütun

Sütun eklemede kullanılacak varsayılan değeri belirtir.

Satırların/Sütunların davranışı

Satırların ve sütunların komşu satırların ve sütunların yanı sıra tüm tablo üzerindeki göreli etkisini belirler.

Sabit

Bir satır ya da sütunun sadece ilgili bitişik alanı etkilemesi için değişimleri belirtir.

Sabit, oranlı

Herhangi bir satıra ya da sütuna yapılan değişikliklerin tablonun tamamınında etkili olmasını belirler.

Değişken

Satır veya sütundaki değişikliklerin tablo boyutunu etkileyeceğini belirtir.

Lütfen bizi destekleyin!