Eğilim Çizgileri

Hisse senedi ve Dilim çizelgeleri hariç tü 2B çizelge türlerine eğilim çizgileri eklenebilir.

Bu komuta erişmek...

Ekle - Eğilim Çizgileri (Çizelgeler) menüsünü seçin


Not Simgesi

Eğer kategorileri kullanan bir çizelgeye eğilim çizgisi eklerseniz, Çizgi veya Sütun gibi, sonra 1, 2, 3, gibi sayılar eğilim çizgisini hesaplamak için, x-değerleri olarak kullanılır. BU tip çizelgeler için XY türü daha uygun olabilir.


  1. To insert a trend line for a data series, first double-click the chart to enter edit mode and select the data series in the chart to which a trend line is to be created.

  2. Choose Insert - Trend Line, or right-click the data series to open the context menu, and choose Insert Trend Line.

  3. Ortalama Değer Çizgileri ortalama değeri gösteren özel eğilim çizgileridir. Veri serileri için ortalama değer çizgileri eklemek amacıyla Ekle - Ortalama Değer Çizgilerini kullanın.

  4. Bir eğilim çizgisini veya ortalama değer çizgisini silmek için, çizgiye tıklayın, ve sonra Del tuşuna basın.

note

The menu item Insert - Trend Line is only available when the chart is in edit mode. It will appear grayed out if the chart is in edit mode but no data series is selected.


Eğilim çizgisi karşılık gelen veri serisi ile aynı renktedir. Çizgi özelliklerini değiştirmek için, eğilim çizgisini seçin ve Biçim - Nesne Özellikleri - Çizgi sekme sayfasını seçin.

note

Çizelge açıklamasında bir eğilim çizgisi otomatik olarak ifade edilir. İsmi eğilim çizgisinin seçeneklerinden ayarlanabilir.


Eğilim Çizgisi Denklemi ve Belirleme Katsayısı

Çizelge düzenleme kipinde olduğu zaman, LibreOffice eğilim çizgisi denklemi ve determinasyon katsayısı R2 değerini size verir. Eğilim çizgisine tıklayarak bilgiyi durum çubuğunda görebilirsiniz.

Eğilim çizgisi denklemini görüntülemek için, çizelgedeki eğilim çizgisini seçin, sağ tıklayarak kısa yol menüsünü açın ve Eğilim Çizgisi Denklemi Ekle komutunu seçin.

Değerlerin biçimini değiştirmek için (daha az anlamlı basamak veya bilimsel gösterim kullanın), grafikteki denklemi seçin, sağ tıklayıp içerik menüsünü açın ve Eğilim Çizgisi Denklemini Biçimlendir - Sayılar komutunu seçin.

Varsayılan denklem, yatay değişkeni için x, ve ordinat değişkeni için f(x) kullanır. Bu isimleri değiştirmek için, trend çizgisini seçin, Biçim - Biçim Seçimi – Tür ve X Değişken Adı ve Y Değişken Adı düzenleme kutularına isimler girin.

R2 belirleme katsayısını göstermek için, grafikteki denklemi seçin, bağlam menüsünü açmak için sağ tıklayın ve R Ekle2'yi seçin.

Not Simgesi

Eğer kesişme zorlanırsa, belirleme katsayısı R2, serbest kesişme ile aynı şekilde hesaplanmaz. R2 değerleri zorlanmış veya serbest girişim ile karşılaştırılamaz.


Eğilim Çizgileri Eğri Tipleri

Aşağıdaki regresyon türleri mevcuttur:

Kısıtlamalar

Eğilim çizgisinin hesaplanması sadece aşağıdaki veri çiftleri değerleri için mümkündür:

Verinizi gerektiği gibi dönüştürmelisiniz; en iyisi orijinal verinin kopyası üzerinde çalışarak bu kopya veriyi dönüştürmektir.

Calc Hesaplama Parametreleri

Aşağıdaki Calc fonksiyonları ile gerekli parametreleri hesaplayabilirsiniz.

Doğrusal regresyon denklemi

Doğrusal regresyon y=m*x+b formülüyle gösterilir.

m = EĞİM(Veri_Y;Veri_X)

b = KESMENOKTASI(Veri_Y ;Veri_X)

Determinasyon katsayısını bu formülle hesaplayın

r2 = RSQ(Data_Y;Data_X)

m, b ve r2 yanında DOT dizi fonksiyonu, bir regresyon analizi için ek istatistik desteği sağlar.

Logaritmik regresyon denklemi

logaritmik regresyon y=a*ln(x)+b denklemi kullanılarak hesaplanır.

a = EĞİM(Veri_Y;LN(Veri_X))

b = KESMENOKTASI(Veri_Y ;LN(Veri_X))

r2 = RSQ(Data_Y;LN(Data_X))

Üstel regresyon denklemi

Üstel eğilim çizgileri için lineer modele geçiş olmaktadır. Optimal eğrinin yerleşimi lineer model ve öngörülen sonuçlara bağlıdır.

Üstel regresyon aşağıdaki denklemlerle devam eder y=b*exp(a*x) or y=b*mx, denklemleri sırasıylaln(y)=ln(b)+a*x veya ln(y)=ln(b)+ln(m)*x denklemlerine dönüştürülür.

a = EĞİM(Veri_Y;LN(Veri_X))

İkinci tipte değişkenler aşağıdaki gibi hesaplanır:

m = ÜS(EĞİM(LN(Veri_Y);Veri_X))

b = ÜS(KESMENOKTASI(LN(Veri_Y);Veri_X))

Determinasyon katsayısını bu formülle hesaplayın

r2 = RSQ(LN(Data_Y);Data_X)

m, b ve r2 yanında LOT dizi fonksiyonu, bir regresyon analizi için ek istatistik desteği sağlar.

Kuvvet regresyon denklemi

üstel regresyon dönüştürme eğrileri, bir doğrusal modelde yer alır. y=b*xa üstel regresyon denklemi ile hesaplanır, denklem ln(y)=ln(b)+a*ln(x) şekline dönüştürülür.

a = EĞİM(LN(Veri_Y);LN(Veri_X))

b = ÜS(KESMENOKTASI(LN(Veri_Y);LN(Veri_X))

r2 = RSQ(LN(Data_Y);LN(Data_X))

Çokterimli regresyon denklemi

Polinom regresyon eğrileri için doğrusal bir modele dönüşüm gerçekleşir.

x sütunlu bir tablo oluştur, x2, x3, … , xn, y n'in istenen kuvvetine kadar.

=DOT(Veri_Y,Veri_X) formülü ile x den xn'e kadar (başlıklar hariç) tüm Veri_X alanını kullanın.

DOT çıktısının ilk satırı çok terimli regresyon katsayılarını içerir, xn katsayısı en solda yerleşmiş olmalıdır.

DOT fonksiyonunun çıktısındaki üçüncü satırdaki ilk eleman r2 değeridir. Fonksiyon kullanımı, çıktı parametreleri ve diğer detaylar için DOT kısmına bakın.

X/Y Hata Çubukları

DOT fonksiyonu

LOT fonksiyonu

EĞİM fonksiyonu

KESMENOKTASI fonksiyonu

RSQ fonksiyonu

Lütfen bizi destekleyin!